הזמנת כל האנשים להפוך לאלמותיים מבחינה גופנית
הכרזת אמת תיאולוגית כלל-עולמית של יהוה

הדחיפה החזקה ביותר ליהודים לזנוח את השטן ולשוב אל יהוה

האמת של אחי נביאים וידידי מלאכים המעניקה ליהודֵי המצח-הנחושה1)

את הדחיפה החזקה ביותר

לזנוח את השטן ולשוב אל יהוה

1882

1) ישעיהו מח:ד; נט:יג; יחזקאל ג:ז; ב:ג.

הצו הבלתי הפיך של יהוה

אל היהודים המורדים שלו:

שובו אלי ואשובה אליכם

Come back to ME and I will come back to you

Kommt ZUMIR zurück, dann komme ICH zu euch

זכריה א:ג; ירמיהו ג:יד; יואל ב:יב, יג; הושע יד:ב; יחזקאל יח:לא; ישעיהו לא:ו.

האור המחייה הזה

של

האמת הכלל אנושית

מוצע ל:

כל רועה קהילה, תיאולוג, מורה, פילוסוף ועורך החיים בעולם החשוך של השטן

השלום עמכם!

מאיר-עיניים מפורסם החי מבחינה גופנית אך מת בפנימיותו2), המפיץ את אור המוות בקרב המתים3), הנה אור של חיים! אם אור זה של החיים יחדור ללבך המת ויחזירו לחיים אזי רד מיד על ברכיך ובהביטך אל-על קרא בשמחה, "האח! ויוה, הושענא והללויה לך, מקור האלמוות4), החבר והאלהים שלנו5), יהוה הצלוב!" ואז השתחווה לו. אחרי כן לך והתחל להחיות אנשים אחרים החיים מבחינה גופנית אך מתים בפנימיותם, הן נוצרים והן לא-נוצרים, עם האור שלו.

אתה יכול להיות בטוח כי עבור עזרה זו לאנשים בני-תמותה שנוצרו בצלם שלו6) הוא יתיר לך לשבת עמו על כס המלכות שלו7) ויעשה אותך קורן ככוכבי השמים8). זוהי האמת! אמן. אליהו

2) ס”ש ג:א; ישעיהו מג:ח.
3) מתי ח:כב; א’ אל טימותיוס ה:ו.
4) חכמת שלמה א:יג; ב:כג, כד; יחזקאל יח:כג, לב; לג:יא; מעשי השליחים כו:ח; יוחנן ה:כא; לוקס כ:לז; א’ אל הקורינתיים טו:כט, לב; ב’ אל הקורינתיים א:ט; דברים לב:לט; לג:ג; ס”ש א:יח; ז:ט, יג-טו.
5) חכמת שלמה ז:יד, כז, כח; לוקס יב:ד; יוחנן טו:יד, טו; ס”ש ג:כ, כא; א' ליוחנן ה:כ; אל הרומיים ט:ה; ס”ש כב:ו, טז; א:יח.
6) בראשית ט:ו.
7) ס”ש ג:כא.
8) דניאל יב:ג; א’ אל הקורינתיים טו:יד, מב.

דבר אזהרה

למרות היותו קטן ספר זה בעל ערך כה רב לכל היהודים המודרניים עד כי אפילו הר של יהלומים הוא מאומה בהשוואה לו; מאחר שהוא מדווח אמת מחייה, ואם יהודי בן-תמותה מתיר לה להיכנס אל תוך לב האבן שלו9) יוכל הוא לא רק לזנוח את השטן ולשוב אל יהוה אלא גם לקבל אלמוות גופני לנצח-נצחים.

9) יחזקאל ב:ד.

במלים אחרות ספר זה מדווח חדשות בלתי-צפויות למדי אשר הגיעו כהפתעה לא רק ליהודים אלא לעולם כולו גם-כן. לפיכך, באם אתה יהודי בן-תמותה, בן-צדוק מחולל הפלאות הגדול ביותר או רוטשילד בעצמו עליך לקרוא את הספר הזה בתשומת לב וביראת כבוד מבלי לעשן או לשתות אלכוהול, אחרת, עדיף לך לזנוח ספר זה.

משמעות הדבר שתחילה על כל היהודים המשכילים בעלי תארים אקדמיים או של אוניברסיטאות לקרוא את הספר הזה ולאחר-מכן גברים ונשים אחרים! אמן.

אפיגרף

זהו הדבר אשר יהוה אומר ליהודים אשר נלקחו ממנו על-ידי השטן, "ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו אבל היהודים אינם יודעים אותי10). למרות שהם קוראים לעצמם העם שלי. אני מושיט את הידיים שלי אליהם מדי יום אך הם ממשיכים להתכחש לי11)!"

10) ישעיהו א:ב, ג; יחזקאל ו:ז, י, יג, יד; ז:ד; לז:יג, יד; ירמיהו לא:לד; כד:ז; שמות ו:א-ג; טו:ג; לד:יד; הושע יב:ו.
11) ישעיהו סה:ב; הושע יא:ב.

I.
שלום עליכם, אנשים יהודים מפורסמים אשר נדחו על-ידי יהוה!

בגיליון ה-42 של העיתון שלכם "שחר" בעמ' 1604 נאמר, "היהודים (שבט יהודה) הופצו ברחבי העולם עם משימה של-ההשגחה להפיץ את הרעיון של מונותאיזם טהור12)". אולם בעמ' 1615 משימת ההשגחה הזו מכונה "חושך".

12) האין הוא פגאני? שאלה שלי.

אני מבקש ממכם בשם יהוה לענות על השאלות הבאות בעיתונכם:

1. השם של האל אותו אתם מטיפים הוא מעזים, האין הוא? דניאל יא:לח.

2. האם היה זה הוא אשר סעד בבית אברהם ועם 75 העברים בהר סיני? בראשית יח:א-ח; שמות כד:א-יא.

3. האם היה זה הוא אשר ביקר את סדום והביט לעברה בעמדו לצד אברהם? בראשית יח:כ-לג, יט:כז.

4. האם היה זה מעזים אשר ניסה את אברהם? בראשית כב:א-ב.

5. האם היה זה הוא אשר נאבק עם יעקב? בראשית לב:כד-כח, לב.

6. האם היה זה הוא אשר עשה טעות בבחרו בשאול כמלך13)?

7. האם היה זה מעזים אשר התהלך בגן עדן בקראו לאדם ולחוה אשר התחבאו ממנו בשיחים14)?

13) שמואל א' (מלכ') טו:יא, לה; יג:יב.
14) בראשית ג:ח-יא.

8. האם היה זה הוא אשר דיבר פנים-אל-פנים עם קין והבל ועם כל אבותיכם? בראשית ד:ו-ט.

9. האם היה זה הוא שציווה על אחד האלים להטעות את אחאב15)?

10. האם היה זה הוא אשר הורה לבני ישראל לסמן את משכניהם באמצעות דם שה על-מנת שהוא יפסח עליהם בהרגו את המצריים16) בחשכה?

11. האם היה זה הוא אשר הורה לבני ישראל לשדוד את המצריים17) באופן ידידותי?

15) מלכים א' (שמואל) כב:יט-לב.
16) שמות יב:יב, יג, כב, כג, כט.
17) שמות ג:כב; יא:ב; יב:לה.

12. האם זה מעזים שאינו מצליח לשכנע אתכם שהוא האדם הנצחי או אלהים העברי? תהלים צה:י, יא; בראשית ט:ו; מח:יא; יז:א; יא:ה; ג:כב; דברים כג:יב-יד; לד:י; במדבר יב:ח.

13. האם היה זה מעזים אשר כתב את הדברות באמצעות האצבע שלו ואולי את התורה כולה? שמות לא:יח; לב:טז; במדבר ט:י; שמות כד:יב.

14. האם היה זה הוא אשר מסר למוחמד את הקוראן כדי שהנבואה אודות ההגריאנים תתקיים? בראשית יז:יח-כא.

15. האם מעזים הבלתי-נראה אותו אלהי האלהים? דברים י:יז; שמות טו:יא; יח:יא; בראשית ג:כב; תהלים קלו:ח; פב:א, ו; פו:ח; דברי הימים ב' ב:ה; דניאל ב:מז.

16. האם לאל האחד מעזים יש נשמה18), לב19), ידיים20), עיניים21), פה ורגליים?

17. האם היה זה מעזים אשר השליך את 23,000 העברים אל כבשן במדבר? במדבר כה:ט; א’ אל הקורינתיים י:ח.

18. האם היה זה הוא אשר רצה להשמיד את כל העברים המרדנים וליצור חדשים ממשה? שמות לב:ט, י.

19. האם היה זה הוא אשר דחה את היהודים22), הסתיר את פניו מהם והניח לשטן להשתלט עליהם? ס”ש ב:ט; ג:ט.

18) ויקרא כו:יא; ישעיהו א:יד.
19) שמואל א' יג:יד; תהלים לג:יא; ירמיהו לב:מא.
20) ישעיהו סה:ב; ירמיהו א:ט; נא:כה.
21) דברים יא:יב.
22) הוא קילל אותם וציווה על כל האומות לשנוא ולקלל את היהודים.

20. האם היה זה הוא אשר השמיד את שבט דן כליל? ס”ש ז:ד.

21. האם היה זה מעזים אשר הקים את הממלכה הישראלית שלו של הברית החדשה המורכבת מ144,000 בני ישראל וחבויה מעיני השטן במדבר לא ידוע? ס”ש ז:ד-ח; יב.

22. האם מעזים הוא אשר בוחר משרתים וידידים וידידות אמתיים מקרב הגויים במקום היהודים המרדנים שלו? ישעיהו סה:א, ב, ג; ס”ש ז:ט-יג, טו.

23. האם היה זה הוא אשר גרם לכמה יהודים שטניים להשתחוות לחבריו הגויים הנאמנים באמת מפילדלפיה? ס”ש ג:ט.

24. האם היה זה מעזים אשר נדקר בידי אבותיכם האכזריים ואשר לא פצה פיו כאשר הובילו אותו למקום של העינויים וההוצאה להורג? זכריה יב:ט-יד; ישעיהו נג:ג, ד, ז; ס”ש א:ז.

25 מדוע אלהי היקום האחד הזה23), אשר אף אחד מעולם לא ראה, אינו רוצה לתת חוק רצוי של שלום לכל העמים אלא שתמיד נתן חוקים שונים ועוינים: יהודיים, נוצריים של 666, חוקים מוחמדיאנים ועד ל-1,000 חוקים אחרים?24)

26. איזה סוג של השגחה או כפי שאתם קוראים לה של-ההשגחה גורמת לכם להפיץ תורות אשלייתיות אודות האל האחד הבלתי נראה או הדמיוני הזה בקרב (כמה) אומות אם אתם בעצמכם אינכם יודעים את אלהים העברי שלכם, ואפילו קוללתם על-ידו25)?

23) בניגוד למיכה ד:ה; דברים י:יז; שמות טו:יא; יח:יא; ראה שאלה 15.
24) קרא מאמר אודות אתאיזם בספרים "הדת האמתית ואלהים האמתי" או "האמת הכלל אנושית".
25) ישעיהו א:ב, ג; סה:א, ב; יחזקאל ב:ג-ח; דברים כט:כ; כח:טו; ל:יז, יח; מלאכי ב:ב; דניאל ט:יא.

II.
עכשיו, הקשיבו בזהירות!

כאשר היהודים דוכאו עד-מאד בבבל הנביא הקדוש עזרא התחנן בפני אלהים להסיר את הקללה תחתה הוא שם אותם ולפזר את החושך או את התורה השטנית אודות המונותאיזם בקרב היהודים בקראו, "איה אלהים העברי האמתי שלנו26) בעת שהעם שלו מדוכה וזנוח?" לאחר-מכן הוא אמר ליהוה, "אתה, יהוה בחרת עם סגולה מכל העמים ונתת את החוק הטוב ביותר לעם האהוב שלך27). אלהים יהוה, מדוע אתה הנחת לאומות אחרות לשעבד את העם היחיד והאהוב שלך? או מדוע אתה הפצת את העם שלך, אומה גדולה שהוקמה מהבן היחיד שלך ישראל28), בקרב שבטים אחרים? אתה נתת את העידן29) לעברים בלבד. בכל הקשור לגוים, אשר הם צאצאי קין30), אתה אמרת: "הם חסרי ערך31) ויש להשמידם32)". כיצד ייתכן שהגויים חסרי הערך לכדו אותנו, הילדים שלך33), ואפילו התחילו להרוג אותנו? אם אתה נתת את העידן לעברים בלבד, אם-כן מדוע איננו נהנים מהעידן שלנו? כמה זמן זה יימשך?34) האם החוקים הגויים טובים יותר מהיהודיים (חשוכים ותלמודיים) ואילו שבטים שומרים את חוק סיני שלך ביתר חומרה מאשר שבט יעקב35)? ואם העם שלך (של אלהים) סטה מחוק סיני האלוהי שלך זה מפני שהם, כמו כל העמים האחרים, ירשו את הקמצנות מאדם36) וזאת האשמה שלך על שלא הסרת את הלב האנוכי שלהם37). נניח כי העם היהודי שלך הפך לקהל שטני או למורדים והם אינם ראויים עוד לרשת את הדברים אשר אתה הבטחת לנו38), אזי מה יקרה לשם שלך, אלהי העברים39)?" עזרא קיבל את התשובה הבאה40) לשאלות הללו באמצעות מלאך, "אין טעם לנסות להבין את מסתורין הגורלות האלוהיים; בני האנוש אינם מסוגלים לתפוש דברים רבים בטבע הגלוי לעין, כל שכן להבין כוונות של האל הגדול41)". כל המסתורין הללו יתגלו בימים טרם-קץ! ס”ש י:ז.

26) נאמן למילים שלו.
27) בעוד שהשטן משכנע את האנשים שלו ואפילו יהודים שחוק סיני של יהוה חסר ערך או שמץ מהאמת. ראה המסרים שלו באל העברים ז:יט; י:א; אל הקולסים ב:יז ראה גם ס”ש יג:ה, ו; ו"בן המולדת" #24, 1882.
28) ולא מעברי (עבר) ואף לא מאברהם, לא מיצחק ולא מעשו. שמות ד:כג; בן-סירא לו:יד? שאלה שלי.
29) תקופת זמן טרם הטרנספורמציה של כדור הארץ או 7,000 שנה.
30) נדמה לי כי הם דווקא צאצאי בנו של נח, חם ולא של קין. האם הילדים שנולדו על ידי הגר וקטורה לאברהם שייכים לגויים ולא לישראל? שאלה שלי.
31) כלומר, הם אפר, מוגלה או בשר מת כמו כל היהודים בני-התמותה, האין הם? שאלה שלי.
32) באמצעות שריפה באגם האש.
33) דברים יד:א; ישעיהו א:ב.
34) עד מתי שהיהודים יזנחו את השטן ויומרו לבני ישראל של הברית החדשה כמו אותם 144,000 בני ישראל. ה.ש.
35) האם יהוה יכול לשמוח שאתם שומרים את החוק שלו בחומרה אך בה בעת אתם זונחים אותו? ישעיהו א:יא, טו; יחזקאל ב:ג-ח. שאלה שלי.
36) הם ירשו את התכונה הזו דווקא מהבן הקדוש והבכור שלו ישראל ולא מאדם, הלא כן? שאלה שלי.
37) מדוע אתה לא התרת לאדם ולחוה לשוב לגן עדן? בראשית ג:כד. מדוע אתה לא הרגת את יורשו של שאול אם אתה עשית טעות בבחירת שאול למלך? וחשוב יותר, מדוע אתה התרת לאיזבל להטיף מונותאיזם לישראל?
38) הוא הבטיח לישראל ולא ליהודים. הוא הבטיח ליהודים כי הוא ישוב אליהם אם הם יזנחו את השטן וישובו אליו. ראה אפיגרף.
39) אלהי העברים ולא היהודים, ישנו הבדל גדול. הוא יכול ליצור יהודים חדשים מאבנים במקום היהודים. ה.ש.
40) בדומה לדניאל יב:ט, יד.
41) מעל כל האלים. דברים י:יז.

III.

מאחר שהנביא הקדוש עזרא זכה באלמוות ונלקח אל אנשי האלמוות אני כאח לנביאים וידיד למלאכים של יהוה42) אענה על השאלות הללו משום שהימים טרם-קץ כבר באו.

"חבר ואח יקר עזרא, השאלות שלך שכנעו אותי כי אתה, כמו כל היהודים, לא ידעת בעת ההיא כי אלהי העולם בר-התמותה הזה43) או בורא המוות, האל הגוי ששמו שטן הוא נצחי וחכם כמו אלהים העברי יהוה. אויב ותיק זה של יהוה הוא כזה תאולוג טרנסצנדנטלי, תלמודיסט ופילוסוף44) של העולם עד כי הוא מפתה למרד נגד יהוה לא רק אנשים אלא גם מלאכים. אכן כי בימים אלה או טרם-קץ או אחרי קרב של 6,000 שנה בין שני בני האדם הנצחיים הללו אנשים הגיוניים הגיעו להבנה כי יהוה לא יוכל להקים את המלכות שלו בישראל ולהביא שלום, חירות ושפע לכל האומות עד אשר הוא יביס את השטן45). 7,000 שנים ניתנו לא רק לעברים אלא למספר רב של גויים על-מנת שהם יוכלו להיות ראויים לאלמוות. נניח שאתה, ידידי עזרא, חיית טרם יהוה הופיע בבשר בעצמו בצורת אנוש או כאשר ליהודים לא היה הספר מן השמים, אשר אומר בבירור אודות ישועה ממוות לגויים גם-כן, אך חלקים רבים של כתבי הקודש היהודיים אומרים אודות ישועה זו, למשל ישעיהו סה:א; נו:ג-ז; יט:כג-כה; יואל ג:ב; מלאכי א:יא וכו'; מאחר שיהוה, כאדם, אינו רוצה כי מישהו שנוצר בצלם שלו ימות. בראשית ט:ו; יחזקאל יח:כג, לב; לג:יא; חכמת שלמה א:יג-טז.

42) ס”ש כב:ט.
43) היהודים סגדו לו מאז אחאב.
44) או מחולל הפלאות הגדול צדוק.
45) המפלה הסופית של השטן היא במרחק 1116 שנה.

IV.

המשמעות של אמיתות מוחלטות וברורות אלה היא שהן היהודים והן הגויים, אשר רוצים להפוך לאלמותיים – כלומר, אשר זנחו את השטן, את כל הדתות והקהלים שלו והצטרפו אל אחוות אחי הנביאים וידידי המלאכים של יהוה או החברה של בני ישראל של הברית החדשה צריכים למלא את דלהלן:

1. לנהוג בחומרה על-פי תורת אחיהם הקדושים – הנביאים שכל האומות יכולות לעבוד את האלים שלהן46) – ויהי זה אל יהודי אחד ובלתי-נראה, נוצרי, מוחמדיאני או בודהיסטי אולם אנו חייבים לעבוד את יהוה47), אלהים העברי שבשם העבודה אותו יהודים שטניים רדפו את אליהו, ישעיהו, זכריה, את כל הנביאים הקדושים ואת יהוה בעצמו. אנחנו חייבים לעבוד את אלהים, אשר כל ישראל48) ראו ואשר יכול להיראות49), אשר אכל ארוחת צהריים וארוחת ערב50) אשר נדקר על הצלב ואשר יבוא מן השמים מלווה בבני ישראל של הברית החדשה ויהויסטים ברכבם על סוסים לבנים על-מנת להביס נוצרים אכזריים ויהודים שטניים51) ולהקים את המלכות הישראלית של הברית החדשה ל-1,000 שנה בפלשתינה.

46) מיכה ד:ה.
47) ישעיהו מב:ח; שמות ו:ג; ג:טו; טו:ג; הושע יב:ה; מלאכי א:יא; תהלים קיג:ג; ס”ש כב:ו.
48) כאשר הוא היה בדרכו מהר שעיר לסיני. דברים לג:ב; ה:כד; שמות יט:ט; ישעיהו ו:א-יא.
49) ס”ש כב:ו; ג:כ.
50) ס”ש ג:כ.
51) דניאל יב:ב, א.

2. זכרו כי מטרתנו היא להגיע אל ירושלים השמימית אל כס המלכות של יהוה ולא לזו הארצית על-מנת שנוכל להפוך אלמותיים מבחינה גופנית כמו כל האחים, האחיות וכל אבותינו החיים שם: חנוך, אליהו, אברהם, יצחק, יעקב, משה וכל הנביאים והשליחים הקדושים ו-144,000 בני ישראל וגויים: מלכיצדק52), איוב, יתרו53), בלעם, פיתגורס, זמולקווין54), זרתוסטרא, קונפוציוס, יניס, ימברס ויהויסטים וידידים וידידות אחרים של האלהים העברי הצלוב יהוה. אל לנו לדאוג להגיע לפלשתינה. אם יהוה יחליט לקחת אותנו למלכות 1,000 השנים הארצית שלו הוא יעשה זאת באמצעים האלוהיים שלו.

52) תהלים קי:ד; בראשית יד:יח-כא.
53) החם של משה.
54) המדריך של פיתגורס, קוזאק רוסי מדון.

3. אל לכם להתפלל (למלמל שטויות) ולשיר באספות שטניות. עליכם להתרחק מפעילויותיהם האבסורדיות אפילו אם הם עזבו לפלשתינה או עלו לשמים על כנפי האל האחד שלהם מעזים בלי יהוה. האם יכולה להתקיים אחדות בין אור וחושך, בין אמונה שיש עמה דעת (או זו הכלל אנושית) ואמונה טפלה שטנית55), בין ידידי יהוה המבורכים וידידי השטן?

4. עליכם לאהוב כל אח של נביאים וידיד של מלאכים ולדאוג לו כמו שיהוה אוהב אותנו56)

5. אל לכם לרמות אף אחד מהאנשים השטניים או לפגוע בו בלי צו של יהוה; עליכם להיות רחמנים לכל האנשים אשר נוצרו בצלם של יהוה57) ונלכדו על-ידי שטן במלכודות הקטלניות שלו כפי שגם אנו היינו לכודים. זכרו כי לא היה זה אנו אשר מצאנו את האמת המחייה אלא שהיא נשלחה אלינו באופן בלתי צפוי.

55) דת בה נוהגים על פי אגדות ולא על פי דעת. מרקוס ז:יג; מתי טו:ו; טימותיוס א:יד; מעשי השליחים כא:כ-כו.
56) ס”ש ג:ט; יוחנן יג:לד; טו:יב.
57) בראשית ט:ו.

6. אל לכם להטיף דרשות כלשהן, או לקרוא תאולוגיות, ולא את התלמוד, ואף לא את הברית הישנה, או את הברית החדשה, ואפילו לא את התורה, או את הקוראן58), או עיתונים נוצריים או יהודיים אפילו אם הם נדמים לכם כמצודדי-לב מאוד. עליכם לעמול יום וליל בסיוע לאנשים שונים לזנוח את השטן, כלומר כל יהויסט זכר ונקבה, חייב לחלק (לתרגם אם ניתן) ולשלוח את ההזמנה של אדם-אל להפוך לאלמותי59) לכל האומות ממזרח שמש ועד מבואו. מלאכי א:יא; (ישעיהו נו:ז; מלכים א' ח:מא, מב).

7. לפיכך, עליכם לסייע ליהוה להפריך את כל הנצרויות ואת היהדות השטנית על-מנת להאיץ את הביאה שלו על סוס לבן לפלשתינה לקרב מכריע60) ומחריד בארמגדון.

58) על-פי ירמיהו לא:לג, לד.
59) במיוחד את הספר הראשון או "האמת הכלל אנושית" אשר אתם אמורים לקבל ממני.
60) או החזק ביותר מנצח.

8. אם אתם עומדים מול רדיפות מהשטן בשל המעשים שלו61) באמצעות כל הנצרויות האכזריות והצבועות והיהדות השטנית, היו נכונים למות בשמחה את אותו מוות בייסורים כמו שעשה אלהים בעצמו או יהוה שלנו. ס”ש ג:כא; ב:י; יב:יא, יג; יג:ז, ח; יד:יג; ו:י, יא; ישעיהו נג:ג, ד,ז; זכריה יב:י.

61) ס”ש ב:כו; ישעיהו כח:כא; כט:כד.

9. אל לכם לפקפק באמת שהחושך כבר כיסה את הארץ וערפל כל לאומים, וכי החשכה הכלל-עולמית הזו נובעת אך ורך מהבורות בקרב היהודים והגויים בדבר מיהם יהוה והאויב הוותיק שלו, השטן, ומשום שהם אינם מצליחים להבחין במאבק המתמשך בין שני בני האדם הנצחיים הללו שכוחם שווה.

10. עליכם להאמין בתוקף לס"ש שיהוה הפך למלך על השבט62) המורכב מ-144,000 בני ישראל של הברית החדשה לנצח לאחר התחייה שלו, אך שוהה כרגע במדבר. ברגע שמספר מסוים של יהויסטים יצטרפו לשבט זה יהוה יתקדם מן המדבר כשהוא מלווה בעם שלו63) להילחם בארמגדון. לאחר-מכן הוא יבוא לירושלים, יקבץ את כל אותם יהודים, אשר יזנחו את השטן, וייקח את השלטון למשך 1,000 שנים בגלוי. לאחר 1,000 שנים הוא והעם שלו יעברו לירושלים השמימית שלו על הארץ החדשה64).

לאחר שהאנשים האלמותיים יחיו בארץ החדשה במשך 280,000 שנים אלהים העברי יהוה ישפר אותה; הוא ימשיך לשפר את הארץ החדשה עד כדי שלמות מעבר להבנתנו מעת-לעת.

62) על שבט יעקב – כלומר, הוא הפך למלך בישראל שוב, כפי שהוא עשה טרם שאול. מלכים א'(שמו') ח:ז; בן-סירא יז:טו.
63) ישעיהו סג:א-ו.
64) ס”ש כא:ג.

V.

יהודים גוססים שנדחו על ידי יהוה, קראו בצהלה הושענא, הידד, ויוה והללויה ליהוה, אלהי אבותיכם הקדושים על שגילה את התכנית העולמית שלו לכם, או את מה שישראל, כל האומות והארץ יראו! רדו על ברכיכם בפני השם שלו הקדוש ביותר על הכוכב להלן, נשקו אותו, אחזו בו קרוב ללבבות האבן שלכם, הבעירו קטורת עבורו והתנשקו כאחים בברככם זה את זה על חסד כה בלתי צפוי כזה מאלהים שלכם, ולאחר-מכן ספרו לאומות אחרות כי אלהים העברי יהוה הוא אלהים האחד של האלמוות עבור אנשים וכי הוא, כאדם, יחיה על הארץ65) עם אנשים לנצח-נצחים בשפרו אותה מעת-לעת. אם כן, המטרה של כל איש היא להצטרף ליהוה.

65) ס”ש כא:ג.

אם לא תצייתו לצווים של יהוה תמותו מוות נורא יותר מזה של 23,000 העברים במדבר ולעולם לא תראו את ירושלים של 1000 השנים של הברית החדשה שלו! זוהי האמת! אמן.

יהוה על מגן דוד

"ממזרח-שמש ועד-מבואו יתגדל השם שלי בגויים, ובכל-מקום יוקטר מגש לשמי ומנחה טהורה תוגש; כי יתגדל שמי66) (יהוה) בגויים," אמר יהוה, אלהי צבאות.

ברור כי כל אחד אשר רוצה להפוך לאלמותי חייב להתפלל לפני השם של יהוה, להבעיר עבורו קטורת ולהגיש לו מנחה (נטולת-דם). בכל פעם לאחר התפילה עליך לנשק את יהוה על הכוכב בהפגינך את אהבתך הכנה67) אותו ובהאמינך בכוח המושיע של שמו בעבור כולם. יואל ג:ה.

*) היהודים נקראו לשוב ליהוה, ודרך היהודים (ולא הסינים) הגויים יקבלו ישועה ממוות. ס"ש ב:כח; כב:טז; ז:ט, יג-טו; יוחנן ד:כב; אל הרומיים יא:יא-יב.
66) מלאכי א:יא; ב:ב.
67) דברים ו:ד-ז; מרקוס יב:ל; ס”ש ב:ב.

VII.

אחים יהודים יקרים, אני אומר לכם עם הסכמת יהוה: אם האמת הנצחית הזו או תרופה לטירוף השטני והתלמודי68) או לחושך עתיק-היומין מסייעת למי מכם לראות ניצוץ אור המגיע משמש האמת הנצחית בערפל הזה שכיסה כל לאומים ושבטים69), קראו בצהלה: "הללויה לאלהים של הנביאים הקדושים!" והודו לו מקרב לבבכם ואהבתכם אותו בנפלכם אפיים ארצה לפני שמו על הכוכב. לאחר-מכן יידעו אותי בדבר החסד הבלתי-ניתן-לתיאור הזה ממנו ותקבלו אור של אמת כה בוהק עד-כי תפרצו דרך כל חושך שטני שהוא. אתם תראו כי אני אותו שליח מיהוה ששמו אליהו, שאמור להפריך את כל הדתות השטניות ולסייע ליהודים להפוך לאוהבים ולנאמנים לאדם-אל יהוה כפי שהיו כל אבותיהם הקדושים.

68) או בשל הפיכה לאנשים חיים מבחינה גופנית אך מתים בפנימיותם. ראה "שחר" מס’45, עמ' 1749-1751, 1882.
69) ישעיהו ס:ב; ס”ש טז:י.

בכל הקשור לאליל השטני העומד על רגלי חרס הוא ייהרס על-ידי הסוציאליסטים של העולם באמצעות דינמיט. מלאכי ג:יט, כג, כד. עליכם להתחיל את מכתבכם אלי במילים הבאות, "המגן הגדול של יהוה הצלוב וידידי היקר, אליהו...!"

הכתובת שלי: ס. אס. פוחרט, הרב הראשי, מיטאו או מערכת העיתון "שחר או היהודי הרוסי", בסיינט פטרסבורג,

VIII.
אזהרה מתוך-אהבת-אדם

מי שיסרב לזנוח את השטן70) ואת היהדות השטנית או החשוכה הזו וימשיך למרוד ביהוה שבא-בבשר והצלוב, לאחר גילוי האמת הנצחית והמחייה הזו, הוא יצור אנושי חי מבחינה גופנית אך מת בפנימיותו עם התכונות של חיה71); לפיכך, אדם זה נושא את חותם החיה72) ויושמד אחת ולתמיד באמצעות שריפה באגם האש73). אני מציע לאיש זה לדאוג ולהאריך את החיים בני-התמותה שלו (מתוך אהבתי לכל האנשים שהותעו על-ידי השטן) על-ידי העברת ספר זה למישהו אחר בסתר ולעולם לא לגלות לאף-אחד שקראת אותו74), משום שהאלהים העברי אינו מפגין רחמים כלל כלפי כל המתנגדים להזמנה שלו להיות אלמותי בקרב האחרון הזה75) נגד השטן, הנוצרים והיהודים שלו. הנה הרשימה של אלה שהוענשו על ידי יהוה: הדוכס דולגורוקוב, ראש המשטרה, מת בכנסיה בעת תפילת הבוקר בנוכחות הצאר; הדוכס גגארין, מושל סראטוב, מת בעיר קזאן; קנאז'יצ'ב, שר האוצר; פלקנר פ. ופרנץ אודינץ, גנרלים; סמניקוב, קולונל (המשרתים של פלקנר76)); אושקוב, לוטננט (משרתי האינקוויזיטור77)); פוקרובסקי, ליסנקו וסוקולוב, פקידים (המשרתים של גגארין), על שפגעו בי על-מנת לרצות את גגארין; פייקר, אשת גנרל, מתה על חילול-הקודש של הזמנה זו להפוך לאלמותית; מקרנקו, חייל (המשרת של אושקוב), פורפירי, ארכימנדריט ואינקוויזיטור, מת מהרעלת מזון; הבישוף כריסופאן על חילול הקודש בדבר תורת יהוה; הכומר אוספנסקי, האמונה הפריסטאנאג'ית, על השמצתי; מחולל הנפלאות הגדול מקסים רודומטקין78) , מולוקן, על התנהגות עולבת כלפי; הצאר אלכסנדר II נענש בחומרה על ידי יהוה משום ששמר אותי כלוא במשך 20 שנה בתא כלא נורא, על שבזז את ביתי במשך 18 שעות, ועל שהוביל אותי לכלא סיינט פטרסבורג79) בחרפה; לבסוף, המלך היהודי ג'יימס רוטשילד על שלא הודה ליהוה על ההזמנה להפוך לאלמותי ורבים אחרים80). זוהי האמת! אמן!

70) שיהיה לכם ידוע כי השטן בא בבשר גם-כן.
71) ס”ש ג:א, טז, יח; או כלב ס”ש כב:טו.
72) ס”ש יג:טז; יד:ט, יא; כ:ד.
73) כמו אותם 23,000 העברים במדבר.
74) אני מציע לכם לא לחשוף את סוד אלהים הגדול הזה לשטן אפילו אם הייתם עשירים כרוטשילד. זהירות!
75) קרב נוסף יתרחש באזור הים-התיכון לאחר 1,000 שנים של שלום. ס”ש כ:ט.
76) קניאז'וויץ' העניק לו את אות מסדר אננסקי על שגרם לי סבל בחשאי וקידם אותו מדרגת קפטן לדרגת קולונל.
77) דולגורוקוב קידם אותו לדרגת לוטננט ושילם לו פרס השווה למשכורת שנתית על שנתן לי בעיטה עד זוב דם.
78) הוא אף הקים אישה מתה בקווקז וגרם לעז לדבר בלשון אנושית.
79) איפה שעומד פסלו. באופן יוצא-מן-הכלל, ליוו אותי גם שריף וחייל שרכבו מאחורי, חיל שרכב עמי וקוזאקים רכבו משני צדדי; אינני זוכר אם מספרם היה 9. אכן, דברי יהוה בס"ש יג:י התגשמו. הללויה! אמן. ס"ש ג:יד.
80) אין ספק שנטר, החבר העיקרי של הברית, נענש על כך שלא הודה גם כן.

IX.
פנייתי אל יהודי הברית החדשה81)

ילדיי היקרים82), אותם החייתי83) בהסכמת יהוה, אל תתירו הן לאיזבל הנוצרייה84) הן ליהודים השטניים85) ללמד אתכם ולפתות אתכם לדתות האמונות הטפלות שלהם בהפריככם אותם עם האמת הנצחית האוונגלית הזו86), והילחמו עד האחרון במותכם למען תפארתו של יהוה הצלוב ולמען ההזמנה הזו להפוך לאלמותיים אשר הוא שלח לכל האנשים. אמן.

81) פנייה אל אותם יהודים שוידאו שהאלהים העברי יהוה עצמו נצלב תחת השם של היהודי ישוע מנצרת או יסוס כריסטוס ביוונית. עקב כך, הם זנחו את השטן ואת כל הדתות והקהלים האפלים שלו והמירו דתם בחזרה לאמונה הנצחית של אבותיהם: אברהם, יצחק, יעקב וכל הנביאים הקדושים.
82) מאחר שהם קראו לי ביאציל קדיאטראם, אבי הדת הישראלית של הברית החדשה.
83) בשנת 1880.
84) ס”ש ב:כ; יז:א-ה; יח:ג.
85) ס”ש ב:ט; ג:ט.
86) יהוה הפיץ אותה מאז ראשית העתים. ס”ש יד:ו.

X.
תפילתי ליהוה

יהוה העברי הנאור ביותר והנצחי, אלהים של הנביא אליהו, ואלהים שלי, אני מתחנן בפניך לאשר אותי באמונתי בך ולחזק את עדותי כפי שעשית לזו של הנביא אליהו בימי קדם; מאחר שאתה הוא אשר בחר בי עבור משימה בלתי-תאומן זו. ברור כי אני נאבק נגד היהודים והגויים עליך בלבד, האדם הנצחי, אב, מלך, רבי ומשיח של העברים כמו שאליהו עשה נגד היהודים והגויים של ימי קדם, או נגד האמונה שסוגדת לאל-רוח מוחלט ובלתי נראה, מעזים87), אשר האנשים או המלאכים לא ראו מעולם ואשר אף אחד אינו יכול לראות! א’ אל טימותיוס ו:טז; יוחנן א:יח. אמן. הללויה! אמן.

הי, יהודים עם לבבות האבן88)!

87) דניאל יא:לח.
88) יחזקאל ב:ד.

Seid ihr, mit den steinharten Herzen Juden!

אמן

אנכי המגן של אלהים העברי הצלוב יהוה או המפריך של כל נצרויות ה-666 האכזריות והיהדות השטנית, אחי הנביאים וידיד המלאכים הקדושים והמצביא הנעלה ביותר של הארטילריה של מלך המלכים, ששמו אליהוֱ!

XI.
המסר שלי אל קהילת הוגי הדעות היהודים

הוגי דעות יקרים המאירים-עיניי עצמכם ואחרים עם אור המוות שלכם, וכל היהודים, האזינו בזהירות, נסו להבין והפסיקו למרוד!"

האזינו, הבינו והפסיקו למרוד!

Hört, versteht und stemmt euch nicht mehr!

שומו שמים, והאזיני ארץ89) אם לא תכניסו אל תוך לבבות האבן שלכם והמצחים הנחושות שלכם את ההזמנה הברורה הזו להיות אלמותיים, שהופצה בקרבכם (ובקרב כל האנשים בני התמותה) במשך 4,000 שנה על-ידי הנשיא של האנשים האלמותיים, יהוה יאלץ להטיל קללה נצחית עליכם, מנוונים שטניים מהבכור שלו והבן האלמותי ישראל90) על-פי מלאכי ג:יט, כד; דניאל יב:א בבכיו עליכם בקרב המכריע הזה משום שדבר אינו יכול לגרום לכם לזנוח את השטן. אני מייעץ לכם להשתמש בקלורית91) עבור עיניכם אשר יהוה מציע לכם בס"ש שלו92), לאחר-מכן הביטו על ההיסטוריה שלכם ותראו כי הנבואה אודות ביאת משיח ולא יהוה בעצמו היא אותה מלכודת קטלנית אשר בה השטן משתמש במשך 4000 שנה כדי למנוע ממכם לשוב אל יהוה על-מנת ליהנות מחיים חופשיים ואלמותיים עמו לנצח נצחים. הרעיון של משיח מונע ממכם להבין את כתבי הקודש ומניסיון קודם כי האלהים של אברהם ושל כל הנביאים שנרדפו93) על-ידיכם וששמו יהוה הוא אדם, נצחי ואלמותי כמלכיצדק94), והוא אותו אלהים של החיים ולא של המתים. הוא הוא המלך, האב, השופט, הרבי והאדון (אדני) או המשיח95) שלכם ולא אף אחד אחר96). הוא מושיט את הידיים שלו אליכם מדי יום ומתחנן בפניכם לזנוח את השטן, את כל הזהב שלו, השטויות התלמודיות והתפילות המגוחכות97) בבתי הכנסת שלכם, לשוב אליו עם מסירות נפש ולתת את חייכם לו בהחלטיות בלי ספרים וכתבי קודש כלשהם והוא ימסור לכם את החוק או אפילו ייתן לכם חוק חדש מדבר הפה שלו הקדוש ישירות, והניחו לו להוביל אתכם לאן שהוא רוצה שתלכו98); בקיצור, עליכם להיות תלויים כליל ביהוה כמו אותם 10 שבטים אשר הוא הסתיר מפני השטן בארסרט 700 שנה טרם הוא הופיע בבשר בעצמו בצורת אנוש.

89) ישעיהו א:א.
90) או כמו חיות משבט דן.
91) תרופה לטיפול בעיוורון לאמת.
92) ס”ש ג:יח.
93) כולל אני עצמי.
94) הוטוך בסינית.
95) כריסטוס ביוונית.
96) ישעיהו מח:יב.
97) כאלו פגאניות או נוצריות.
98) אפילו אם הייתם צריכים לחצות שוב את הים המצרי. ישעיהו יא:טו,טז.

אתם יכולים לעשות תלמודיזציה, למלמל ולשיר למוזיקה בבתי הכנסת הנהדרים שלכם במשך 4000 שנים נוספות או להגיע לפלשתינה עם התלמוד השטני והמונותיאיזם הנוצרי שלכם אבל יהוה לא ישוב אליכם, ולא יראה את פניו לאנשים שטניים אם לא תתנו את חייכם לו, מצד שני, הוא ישמיד אתכם ברחבי העולם ובפלשתינה כפי שהוא רצה לעשות בתקופת משה. הוא יקים את מלכות ירושלים שלו על 144,000 בני ישראל של הברית החדשה ועל 10 שבטי ארסרט ל-1,000 שנה. זוהי האמת. אמן.

XII.
מצווה אודות יום השבת עבור מגני יהוה ואותם יהודים, אשר זנחו את השטן ושבו אל יהוה

"ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת ליהוה אלוהיך99)." אלו שיש באפשרותם יכולים לשמור את עבודת-יהוה במשך כל השבוע ואפילו ביום ובלילה100). ס”ש ב:כו; ישעיהו כח:כא; כט:כג; ירמיהו נא:י; תהלים צ(פט):טז. בעקרון, יום השבת צריך להישמר שקט, קדוש ונקי. שמות כ:ח.

פרשן-התלמוד של העולם מפרש את המסר של המצווה הזו באופן הבא: "אתם יכולים ליהנות 7 ימים מבלי להקדיש דקה אחת ליהוה." כלומר, אתם יכולים לרמות את הגויים בכל אופן אפשרי במשך 6 ימים ובשבת ליהנות, לשתות מעט בירה ויין באמרכם: השבת טובה! השבת טובה! אלוהינו אוהב101) אותנו למען השבת ולא למען מעשינו למענו.

יהוה אומר: "שבתותיכם שנאה נפשי"102), בעוד שפרשן-התלמוד החכם ביותר שלנו מייעץ לנו להתעלם מהמילים שלו ולחשוב לעצמנו, "הוא יכול לשנוא את מה שהוא רוצה כל עוד אנחנו שמחים."

99) שמות כ:ט, י.
100) תהלים א:ב.
101) הוא מעניש אתכם מזה 4,000 שנה, האין הוא? שאלה שלי.
102) ישעיהו א:יג, יד.

הוגי הדעות היהודים יראי השמים ביותר, מאחר שיהוה צודק באמרו אודות היות היהודים העם העקשן, העיוור והחרש ביותר עם לבבות אבן, מצחים נחושות ועורפי ברזל; אשר לא הצליחו לקבל את האמת הנצחית שלו ולשמוע את המסר שלו במשך 4,000 שנה בהרגם את כל השליחים שלו, קשה להניח כי תתייחסו לחדשות הנפלאות הללו ממנו כאל החסד הבלתי-יאומן ליהודים (ודרכם לכל העולם) גם כן. לכן, עליי להזהיר אתכם מפני מניעת חסד אלוהי זה מהיהודים על-מנת שלפחות אחד ממיליון יקבל את האמת הזו, יזנח את השטן, ישוב אל יהוה, וימלא את הצווים שלו במסירות. הוא יעניש אתכם על שאתם מורדים בו כמו דתן ואבירם וכל יושבי הארץ יטילו קללה נצחית עליכם על שמנעתם את האמת הכלל אנושית אשר אף אחד אינו יכול להפריך ואשר יכולה להפוך כל אחד אשר יקבל אותה לאלמותי כמו אליהו, חנוך, 144,000 בני ישראל של הברית החדשה וידידים וידידות אחרים של אדם-אל יהוה הצלוב או ישוע המשיח. זוהי האמת! אמן.

XIII.
מצווה בקפדנות103) את כל ועדות הצדקה שהוקמו על ידי השטן בקרב היהודים

כל הועדות היהודיות שהן: החינוך, האפוטרופסות, החקיקה או הרפורמציה ואלה שנוסדו על-ידי אוליפנט, מונטפיורי ורוטשילד, האנטי-נוצריות, האנטי-מוחמדיניות והאנטי-בודהיסטיות יחד עם כל הבריתות הממשלתיות (של ישראל), הקשיבו בזהירות למה שיהוה אומר: "חושך שטני104) כבר כיסה כל האומות והשבטים." ישעיהו ס:ב; ס”ש טז:י.

103) תהלים ז:ב.
104) כלומר, גם אתם מכוסים בחושך.

הביטו על העולם כולו מפרספקטיבה לא-תלמודית ותראו שיהוה אומר לכם את האמת שאין-להכחישה. אשר תסייע לכם להבין את המצווה שלו שאתם, היהודים, חייבים לחדול מלהפיץ את החושך היהודי השטני בן 4,000 השנים שלכם ולנסות לאסוף את היהודים ואת כל הנצרויות החשוכות או הגויים המכוסים באותו חושך עולמי יחדיו. עקב כך, עליכם לחדול מלבזבז את זמנכם בלקיחת יהודים עניים לאמריקה, לאפריקה ולפלשתינה על-מנת להציל אותם ממוות בחושך השטני. עליכם לזנוח את כוונתכם לקיים מועצה עולמית של רבנים תלמודיים יתר-על-המידה או שטניים ומלאכים מהתהום105) עם התאולוגיות השטניות שלהם, ולמלא את הצווים הבאים במסירות נטולת-אנוכיות ליהוה בהקדם האפשרי:

105) ס”ש יא:ז; יז:ח.

1. אמרו לכל היהודים בסתר כי האבא106) הנדיב ביותר107) שלהם, העברי הנצחי יהוה ציווה ליידע אותם כי הוא פתח בקרב האחרון נגד השטן ונגד כל הנצרויות והאומות השטניות108), אשר יגרום109) למרקחה, אי-סדר, מהומות, שפיכות דמים, פיצוצים, הצתות, פריצות, שוד, מעילה, מסים מופקעים, רעב, מגפה, מחלות שונות ותיאולוגיות שונות ותפיסות פילוסופיות עם רפורמות מתמשכות בכל התחומים; בקיצור, אוי110) לכל השוכן בארץ ובים אשר לא נראה מראשית העולם. כל היהודים111) יעמדו בפני רדיפות נוראיות וטבח ברחבי העולם. משום כך יהוה, כאבא שלהם, מתחנן אליהם בהושיטו את הידיים שלו אליהם לזנוח את השטן בהקדם האפשרי, את כל הקהלים והועדות ולהצטרף אליו בוועדה שלו של אחי נביאים וידידי מלאכים על-מנת להימנע מהעונש שהוא יטיל על האויבים שלו112).

106) בה-בעת הוא בעל מזג חם למדי. הוא מעניש בחומרה ונוקם ביהודים מרדניים עד לדור הרביעי.
107) דברים יד:א; ישעיהו א:ב; מלאכי א:ו; ב:י; שמות ד:כב; הושע יא:א.
108) כל אחד יודע כי הוא מחשיב את היהודים לעם שטני. ס”ש ב:ט; ג:ט.
109) זה כבר התחיל.
110) אפילו למלכי הארץ.
111) אפילו יהודים שנטבלו יעמדו בפני רדיפות וטבח.
112) מלאכי ג:כד; תהלים ה:ח; ס”ש יח:ד.

2. לפיכך, לאחר קבלת צו זה על כל היהודים להתכנס בבתי הכנסת שלהם, לכרוע על ברכיהם בפני השם של יהוה113) על הכוכב ולומר את תפילה הבאה114):

"אלהי אבותינו |115) אברהם, יצחק, יעקב, משה, אליהו | וכל הנביאים הקדושים | ואבא שלנו YEHOWAH in Hebrew | בנפלנו אפים ארצה בפני כפות הרגליים הקדושות שלך | אנחנו מודים לך | מקרב לבבותינו | על השליח הנפלא שלך | אשר הוכיח לנו בבירור ובאופן חד משמעי | באפשרו לנו לדעת | אותך ואת האויב הוותיק שלך | ואשר חשף בפנינו סוד בלתי-יאומן | כי אתה, העברי הנצחי, | אלהים ואבא שלנו | בא לירושלים | תחת השם ישוע המשיח ונצלב | ונהרג בידי אבותינו | כשם שהם הרגו | את כל השליחים שלך, | ואשר הראה לנו בפשטות כי | הציפייה בת 4,000 השנים לביאת משיח אלינו | ולא לך בעצמך | הייתה תחבולה נוראית של השטן116) לקחת אותנו ממך117) | ולדאוג לכך שאנו נושמד | כפי שהוא עשה | לכל השבט של דן. אחרי ההודאה בטעות הנוראית | שעשו אבותינו | והבנת התכנית העולמית שלך | או מה שיקרה לישראל, | לכל האומות | ולארץ | אנו נשבעים כי נתחיל לשמור | את עשרת הפסקאות ואת המצווה אודות יום השבת | החל מהיום | אשר נמסרו באמצעות | השליח שלך אליהו | במסר שלו | שנקרא "אור חדש מירושלים | לשני השבטים של ישראל118)." | אם אתה מטיל ספק | בהבטחה שלנו | לאור היותנו בלתי-נאמנים לך במשך זמן רב | אזי נסה לבחון אותנו | כפי שעשית עם אברהם119) | ועם כל מי שהצטרף אליך. | איננו יודעים | אם נוכל להתגבר על השטן | אבל אנחנו אומרים לך | שמעתה ואילך | אנחנו מוכנים | לסבול כל חוויה קשה | או למות את אותו מוות בייסורים כפי שאתה בעצמך עשית120), | אילו רק אתה בעצמך תוביל אותנו למקום בו אנו צריכים להיות | כפי שאתה החבאת את 10 השבטים | מן השטן | בהובילך אותם לארסרט | במשך שנה וחצי | עם נפלאות גדולות121). | אנחנו מאמינים בתוקף | כי אתה תסלח לאותם יהודים על החטאים שלהם, | אשר זנחו את השטן | והצטרפו אליך | אתה תושיע אותם | ממוות, | תקים את המתים, | תהפוך אותם לאלמותיים | כמו כל אבותינו הקדושים | ותוביל אותם דרך שנים-עשר השערים | אל תוך העיר ירושלים | אשר תרד מן השמים | על הארץ החדשה. | אמן. " (לאחר מכן השתחוו ליהוה).

113) גברים צריכים להיות גלויי-ראש.
114) הרב או המנהיג צריכים לומר את התפילה לאט ובקול רם על-מנת שהיתר יוכלו לחזור אחריו.
115) על הרב לעצור בקו.
116) השטן הונה לא רק את היהודים אלא גם את כל האומות באמצעות התורה שלו אודות ביאת משיח, ובהתבסס על כך יצר את נצרויות ה-666.
117) הוא יצר נצרויות על-מנת להשמיד אתכם, את חוק סיני של יהוה ואת המלכות האלוהית שלו בירושלים.
118) או הדחיפה.
119) בראשית כב:א, יב.
120) על-פי המילים שלך בס”ש ג:כא.
121) הוא באופן אישי יוביל אותם מארסרט לדמשק עם נפלאות גדולות, שם ייפגשו עמם היהודים הרוסיים.

3. לאחר מכן על כל אחד מכם (גברים ונשים) לנשק את יהוה על הכוכב שלוש פעמים ולהגיש לו מנחות122) במשך שבעה ימים; ולשמוח123), להתנשק כאחים ולברך זה את זה על רחמים כה בלתי-צפויים מישוע המשיח, אשר את כבודו חיללתם במשך מאות כה רבות של שנים, שנאתם אותו ועוררתם את הזעם שלו מבלי לדעת כי הוא אותו אלהים-חיים של הנביאים הקדושים ואלהים של אברהם יהוה124).

מאז אותו זמן בין אותם יהודים, אשר הגיעו לאמונה בישוע המשיח, לא צריכים להיות עניים, או עשירים, או פשוטים, או פקידים, או משכילים, או אנאלפביתים, או פרשני-תלמוד, או צדיקים, או מאסטרים, או רבנים125), ועקב כך, אף לא בתי כנסת, ועדות או בריתות אלא שעל כולכם להיות אחים ואחיות שווים של אבא האחד, אלהים העברי ישוע המשיח או יהוה.

122) נטולות-דם.
123) אתם יכולים לעשות זאת לצלילי מוסיקה.
124) הניחו לי לספר לכם סוד גדול שהוא יבוא לארמגדון רכוב על סוס לבן תחת שם חדש על-מנת להתעות נוצרים להכריז מלחמה נגד יהודי ולא נגד המשיח.
125) ירמיהו לא:לג, לד.

האם אתם שומעים מיליונרים יהודיים? אינני סבור כי שמעתם את המסר הזה ואין זה סביר כי תשמעו אותו; מאחר שאתם שונאים את הצו הזה של יהוה כל-כך עד כי תעדיפו להמיר לאמונה שטנית ואז להיות מושלכים לאגם הבוער עם גופרית אם רק תוכלו לשמור את הזהב שלכם ואת תענוגות הממון של העולם הזה.

לסיכום, אני מצווה עליכם בתוקף בחמש השמות של אלהים:

יהוה126).
ישוע127).
תאולוג128).
אמן129).
סיג...דיס,
(השם העתידי שלו)130)

לומר לי בהחלטיות או שלום, חברנו אליהו! או להתראות, אויבנו אליהו!

התעוררו, חזרו לעשתונותיכם ואל תעשו טעות מאחר שהטעות הזאת תביא קללה נצחית עליכם! מלאכי ג:כד; תהלים ה:ז. הללויה לך. אמן.

126) שמות ו:א-ג; ג:טו; ישעיהו מב:ח; הושע יב:ו; ס”ש כב:ו.
127) מושיע, משיח. הושע יג:ד; ס”ש כב:טז; מתי א:כד.
128) ס”ש יט:יג.
129) ס”ש ג:יד.
130) ס”ש ג:יב; (ישעיהו סב:ב; דברי הימים ה:ד; ס”ש יט:יכ).

XIV.
התמצית של החדשות הטובות הנפלאות והמחיות האלה מאת אלהים שלי או תשובתי לשאלת פילטוס, מהי האמת?

הי אנשים עיוורים, חרשים131), וחיים מבחינה גופנית אך מתים בפנימיותם132) המשתמשים במי המוות התנכיים בערמומיות על-מנת להמציא דתות אמתיות שונות או כל בני התמותה פרשני-התלמוד, התאולוגים והרועים נטולי-החטאים של עדרים המכוסים בחשכה133) ומתים בקרב אנשים ללא מטרה בחיים, עליכם לזכור כי המטרה של כל איש (יהודים וגויים כאחד) על כוכב הלכת הזה היא להשיג אלמוות, ואף אחד, אפילו לא דת ארצית אמתית או שמימית יכול לעשות זאת מלבד האדם האלמותי יהוה, יהוה מעניק אלמוות רק לאותם אנשים, אשר יהפכו לידידים שלו ויצטרפו אליו במלחמת המוות נגד השטן, הדתות והתורות שלו.

הללויה לך, מקור האלמוות או אלהים של הנביאים הקדושים ישוע המשיח! אמן.

131) ישעיהו מג:ח; ס”ש ג:יח.
132) ס”ש ג:א; מתי ח:כב.
133) ישעיהו ס:ב; ס”ש טז:י.

XV.
קריאה לארבע רוחות השמים


הי!
הי! blank הי!

הי!

"אשרי הקרואים אל-משתה חתנת השה134)," אלה דבריו האמתיים של אלהים, ולא שלי! ס”ש יט:ז, ט.

134) החגיגה האינסופית של יהוה הצלוב.

זנחו את כל האמונות, הזהב, הדרגות, הנכסים, בני המשפחה והמולדות הארציות שלכם על-מנת שלא תחמיצו את הסעודה האינסופית משום שהדלת תנעל בקרוב, כאשר מספר מסוים של אורחים יכנס בה, ובאם אתה מלך, איש עשיר או בן התמותה הקדוש ביותר ומחולל הנפלאות הגדול ביותר אבל הדלת אל האלמוות לא תפתח.

והחיה תצא מהתהום ותתחיל להרוג את כל האנשים ללא אבחנה. זוהי האמת! אמן. מתי כה:י-יב; לוקס יג:כה; אל הרומיים יא:כה; ס”ש ו:יא; יא:ז; יז:ח; יג:א-ט, טו-יז; תהלים פג(פב):ה, ו. אמן.

מי שרוצה לקרוא ספר נוסף (האמת הכלל אנושית) המפריך כליל את כל נצרויות ה-666 והיהדות התלמודית כמו-גם את כל שאר הדתות, צריך לשלוח לי את כתובתו ו-5 בולי דואר.

XVI.
עצתי לכל רבי, פרשן-תלמוד או אדון של חושך שטני-יהודי, אשר קרא את הספר

הוגה הדעות היהודי ירא השמים ביותר, מאחר שיהוה צודק באמרו אודות היות היהודים העם העקשן, העיוור והחרש ביותר עם לבבות אבן, מצחים נחושות ועורפי ברזל, אשר לא הצליחו לקבל את האמת הנצחית שלו ולשמוע את המסר שלו במשך 4,000 שנה, קשה להניח כי תתייחסו לחדשות הנפלאות הללו ממנו כאל החסד הבלתי-יאומן ליהודים (ודרכם לכל העולם) גם. לפיכך, עליי להזהיר אתכם מפני הסתרת חסד אלוהי זה מהיהודים משום שלפחות אחד ממיליון יקבל את האמת, יזנח את השטן, ישוב אל יהוה ויתחיל למלא את הצווים שלו במסירות. הוא יעניש אתכם על שאתם מורדים בו כמו דתן ואבירם וכל יושבי הארץ יטילו קללה נצחית עליכם על שהסתרתם את האמת הכלל אנושית אשר אף אחד אינו יכול להפריך ואשר הופכת כל אחד, אשר יקבל אותה, לאלמותי כמו אליהו, חנוך, 144,000 בני ישראל של הברית החדשה וידידים וידידות נאמנים אחרים של אדם-אל יהוה הצלוב או ישוע המשיח. זוהי האמת! אמן.

XVII.
תשובתי לכל רועה קהילה, בישוף או אדון של חושך שטני-נוצרי, אשר קרא את שני הספרים הללו

הוגה הדעות ירא השמים ומחולל הנפלאות ביותר בנצרויות ה-666, או מאיר-עיניים חי מבחינה גופנית אך מת בפנימיותו המפיץ את אור המוות בקרב המתים135), אם אור זה של החיים יחדור ללבך המת ויחזירו לחיים אזי רד מיד על ברכיך ובהביטך אל-על קרא בשמחה:

"האח! ויוה, הושענא והללויה לך, מקור האלמוות136), החבר והאלהים137) שלנו יהוה הצלוב!" השבע לו את השבועה שבפרק XXIV לאחר מכן. אחרי כן לך והתחל להחיות אנשים אחרים החיים מבחינה גופנית אך מתים בפנימיותם בני אמונות שונות עם האור שלו. אתה יכול להיות בטוח כי עבור עזרה זו לאנשים בני-תמותה שנוצרו בצלם שלו )138) הוא יתיר לך לשבת עמו על כס המלכות שלו139) ויעשה אותך קורן ככוכבי השמים140). אם החושך השטני בלבך141) הוא כה כבד עד כי אפילו האור הכלל עולמי אינו יכול לחדור דרכו, מצד שני מלבה גזענות נוצרית עזה וגורם לך לרדוף אנשים אשר הוחיו על-ידי האור האלוהי הזה אני מציע לך להתחייב לשטן, ולהמשיך למלא את חטאיך של אכזריות נוצרית במסירות נטולת-אנוכיות לפני שתקום נגד השה בעצמו, אשר עונה למוות גם כן והפך לחי לנצח. ס”ש א:יח; ג:כא; ו:יא; יז:יד; טז:טז; יח:כד; מתי כג:לב; ס”ש כב:יא.

135) ס”ש ג:א; מתי ח:כב; אל טימותיוס ג:ו.
136) דברים לב:לט; לוקס כ:לז, לח; מעשי השליחים כ:ח; יוחנן ה:כא; חכמת שלמה א:יג; ב:כג, כד; ס"ש א:יח.
137) ס"ש ג:כא.
138) חכמת שלמה ז:יד, כז, כח; לוקס יב:ד; יוחנן טו:יד, טו; ס”ש ג:כ, כא; יוחנן ה:כא; אל הרומיים ט:ה; ס”ש כב:ו, טז; א:יח.
139) ס”ש ג:כא.
140) דניאל יב:ג; אל הקורינתיים טו:מא, מב.
141) ס”ש ב:כד.

XVIII.
עם הסכמתו של יהוה המסר שלי לכל מערכות העיתונים היהודיים וליהודים, אשר הפכו לידידים של האמת בכל דבר בו ניתן למצוא אותה – כלומר, בוגרי אוניברסטאות, ומסיבה זו מקוללים על-ידי 320 הרבנים ומחוללי הנפלאות בגליציה

ג'נטלמנים נכבדים, עורכים משכילים וכל אותם יהודים, אשר השיגו תכונות מוסריות של בני אנוש באמצעות ידע כלל אנושי, אין זה סוד לאנשים משכילים שלמרות שנדמה כי התחייבתם ליהדות האכזרית142), אבל אתם מודעים באמצעות הידע הכלל אנושי143), כמו כל הגויים המשכילים, כי הדת היהודית היא באותה מידה אמצעי ערמומי להבאת האנשים תחת שליטה של האדונים היהודיים עבור בשר תותחים, משחקים ברוטליים ואכזריים144) בשם בורא היקום כזה של דתות הגויים145). אין ספק כי אחרי קריאת שני הספרים האלה אתם תודו בשמחה לאשרה יהוה146) על אישור האמיתות המדעיות שלכם, גילוי הדרך הישירה להשיג אלמוות והזמנת היהודים לכרות את הברית החדשה עמו. לפיכך, עליכם למלא את הצווים הבאים שניתנו לכם על-ידו בשמחה:

142) כל אחד יודע כי היהודים מתייחסים אל הגויים כאל בהמות ולא כאל אנשים שוצרו בצלם של יהוה (בראשית ט:ו).
143) מדעים אקדמיים, במיוחד גאולוגיה, אסטרונומיה והיסטוריה עולמית.
144) זכרו את הזמנים בהם המלכים היהודיים והישראליים אהלה ואהליבה שעשעו את עצמם. ירמיהו כג:ד.
145) בשל אמת זו שאין להכחישה, שיש עמה דעת (אל הרומיים י:ב), כל מחוללי הפלאות היהודיים, הנוצריים, המוחמדיאניים והבודהיסטים של השטן מקללים הן אתכם והן אותנו.
146) אשרה הוא איש אשר יודע את כל המדעים ואת כל המסתורין של הטבע לא רק של הארץ אלא גם של כל כוכבי הלכת במערכת השמש ושל השמש עצמה.

1. מוציאים לאור אינטליגנטיים של ו...ה עליכם לאחד את הדחיפה עם האמת הכלל אנושית כספר אחד בהקדם האפשרי;

2. הדפיסו כמה עותקים רוסיים שאפשר או לפחות עד 1,000 עותקים נהדרים147) של הספר.

147) כמו הספר יקר הערך ביותר בעולם.

3. שלחו עותק של הספר לכל מערכות העיתונים והקהילות היהודיות ברוסיה ולאחר-מכן לאלה ברחבי העולם.

4. היות שבהדפסה ובשליחה של עותקים מעורבת הוצאה לא מבוטלת עליכם להזמין אנשים עשירים יהודיים, אשר ישמעו את המסר של יהוה ויזנחו את השטן, לתרום לעשיית המעשים האלוהיים הללו, הטובים לכל האנשים.

5. אם אף לא אחד מהאנשים העשירים148) רוצה לקבל אלמוות אזי על הן היהודים, אשר ישמעו את המסר של יהוה והן ידידים של כל אמת שהיא הנגלית על כוכב הלכת הזה לאסוף כספים יחדיו.

148) משום שקשה מאוד לאנשים עשירים לזנוח את השטן, וסביר להניח שאף אחד מהם לא ירצה לסייע ליהוה בקרב האחרון הזה נגד השטן על ישראל.

6. אם השטן ימנע מכם לבצע את הצו הזה ברוסיה אזי שלחו את הספר הזה ליהודים החיים בחו"ל, לדוגמא לווינה, ארגון אילג'ינסקה.

7. לאחר קבלת הספר על כל מערכת עיתון או ארגון לתרגם אותו בדחיפות לשפה מובנת או מדוברת של אותה מדינה בהותירם הערה מעל לכותרת כי ספר רב ערך זה תורגם מהשפה הרוסית. אזי הכינו מספר רב של עותקים והפיצו אותם בקרב כל הקהילות היהודיות ובקרב כל הגויים המשכילים והנבונים, ובמיוחד המוחמדיאנים והחבשיים.

בנוסף לכך, אני מציע לכם, ידידים של כל אמת שהיא ומקוללים על-ידי היהודים האורתודוקסים, להביט בעולם הנורא הזה מפרספקטיבה הומנית או משכילה המבוססת על אסטרונומיה וידע כלל אנושי אחר ולא מזו היהודית האכזרית שלכם ותראו כי כל המחלוקות, הקונפליקטים, הועדות, הקללות, המלחמות, הפרעות והאסונות העצומים בכל האומות149) נובעים אך ורק מכך שהיהודים (לא בני ישראל) זנחו את אלהים שלהם, האדם יהוה, ובאו תחת השליטה של האויב הוותיק שלו, האדם השטן, ואימצו דוגמה שטנית שכל הלא-יהודים150) הם בהמות. עקב כך, לא קיימת אלטרנטיבה אחרת מלבד להשמיד את כל היהודים (לא בני ישראל) או להפריך את הדוגמה השטנית שלהם על-מנת שלבבות האבן שלהם151) יתרככו תחת הברית החדשה152) ויתמלאו באהבה כנה ומכוונת (אנושות) לכל האנשים, ובמיוחד לידידי יהוה, אשר הוא בוחר מכל האומות והשבטים על-מנת לבסס שלום ואחווה עולמית המורכבת מכל העמים והשבטים. ברגע שתוודאו כי אלהים אוהב אתכם יהיה זה קל יותר עבורכם להבין כי יהוה נתן את החדשות נותנות-השלום הללו או את האמת הכלל אנושית153) לעולם דרכי על-מנת להביא אחדות, שלום ושפע למשך 1,000 שנים עבור כל האנשים מבלי להשמיד את היהודים. אתם תראו כי הוא הוא אשר עושה את המעשים הללו ולא אני; מאחר שלא הקוסם קליוסטרו, ולא נוסטרדמוס, ולא סוודנבורג, ולא בלעם, אשר ראה את אלהים, ולא אברהם האלמותי יכול לפענח את המסתורין הגדול ביקום. זוהי האמת! אמן. ישעיהו מא:כו; מב:ט.

149) חוץ מיאזינים אשר מאמינים בשטן.
150) אפילו חנוך, מלכיצדק, איוב ובלעם.
151) רוח או מזג.
152) יחזקאל יא:יט; לו:כו; יח:לא; ירמיהו כד:ז.
153) ראה החדשות שלא יאמנו בהתחלה.

XIX.
תזכורת תמידית

אל תמנעו את ההזמנה האלוהית הזו להפוך לאלמותי ולמשגשג מן העולם בן-התמותה וטרוף-האסונות, ולא מהיהודים לכרות את הברית החדשה עמו על-מנת להימנע מהזעם החמור של יהוה ומהקללה של מיליונים רבים של אנשים בעת התחייה השנייה או זו הגלובלית! שנו את הלך המחשבה של המצחים הנחושות שלכם וקבלו את האמת הכלל אנושית. חשוב מכך, סייעו לי לשכנע את היהודים לזנוח את השטן במקום לדחוף אותם אל השטן עם הספרות שלכם! אמן.

ידיד הלוקח את היהודים מן השטן ומשיבם חזרה אל יהוה, Elijah in Hebrew

XX.
תשובתי למכתב של יהודי, אשר החל להתאושש ממוות תלמודי

ידיד חדש יקר של אלהים שלי, יהוה הצלוב, ס.. בל..סינה, מן המלים שלך עולה כי התחלת להתאושש משינה יהודית קטלנית או שכרון-חושים והרגלים חייתיים הנובעים מהתלמוד השטני. עדיין אינך חש בטוח-בצעדיך על האדמה המחייה של האלמוות. עקב כך, אינך חש אהבה כנה כלפי העברי הנצחי או אלהי אברהם ואלהי כל הנביאים הקדושים ישוע המשיח משום שלבך מגנה אותו על ביאתו לירושלים תחת השם החדש, זה היווני ולא היהודי. אינני מאשים אותך על כך משום שהתקיימו רק חמישה אנשים154), אשר זנחו את השטן באופן מידי ואת כל הדברים השטניים שהיו להם והצטרפו אליו ברגע ששמעו את המילים שלו. הם נתנו את חייהם155) לו ללא היסוס בלקחם את כל השמות החדשים שלו כאלה הקדושים ביותר והמושיעים ויהיו-אשר-יהיו השמות בהם השתמש בעת הקרב שלו נגד השטן או אולי מאז הנצח. במילים אחרות הם הצטרפו אל מעניק האלמוות לאחר שזנחו את כל הספרים השטניים עד לאחרון שבהם. זאת אומרת, הם באו אל אלהי האלמוות בהחלטיות בלי כלום כאילו הם נולדו שוב על-מנת לקבל הכל חדש ממנו כעם הנאמן שלו, אשר נכנסו לעולם חדש. הם שינו את שמותיהם כמו שיהוה בעצמו ציווה עליהם. בכדי להאיץ את לידתך-שוב הרוחנית אני שולח לך שני מאמרים בשם "עצתי לאדוני החושך". אני מאמין כי את הדחיפה ניתן להפיץ לא רק בקרב רבנים אלא גם בקרב כוהנים גדולים של דתות שונות או בקרב כל האדונים והמאסטרים של החושך בעולם בן-התמותה או השטני הזה.

154) שניים מתוכם היו עברים: אברהם והמלך יחזקאל.
155) דברים ו:ה; מרקוס יב:ל.

יידע אותי בדבר ההשפעה שתהיה למאמרים על לידתך-שוב או זניחת השטן וידידיו156), ובבקשה כתוב לי ודבר עמי בשפה של הברית החדשה, בה אלהי ישראל – ישוע המשיח הכריז את הברית החדשה שלו עם היהודים, ושדרכה הוא העניק את ההזמנה להפוך לאלמותי לעולם כולו, כלומר בשפה הרוסית. אל לך לדאוג בשל הידע הדל שלך של הרוסית משום שאכפת לי יותר מן הכוונה שלך ולא מהדיוק הדקדוקי. בה-בעת ברצוני להזהיר אותך לבל תקרא לי בשמות ובתארי כבוד שונים מפני שאינני כה אינטליגנטי וחזק, אלא רק כלי157) של ישוע המשיח. משום כך עליך להלל ולתת תודות עבור הכל רק לו. האם אינך שומע כי הוא הוא אשר עשה אותי המרכז158) והאור? לא הייתי יכול לעשות דבר בלעדיו159). כל שבח שאני מקבל מאנשים וממלאכים אני לוקח כרעל בו משתמש השטן כדי לגרום לי לזלזל בידידים אחרים של אלהים בעוד שייתכן כי אני הקטן שבהם מול הפנים שלו ובלתי ראוי למילה אחת של שבח. עליך לזכור כי ישוע המשיח או כשמו המקורי (מאז משה) יהוה160) הוא מפענח הלבבות האנושיים ומעניק השבחים והפרסים היחיד.

156) יהוה או ישוע המשיח מספר עליהם בס"ש ב:ט; ג:ט; יז:א; ט:כ.
157) או מכונה.
158) או ישועה.
159) יוחנן טו:ה.
160) הוא נקרא שדי לפני משה.

אני מציע לך גם לחשוב בזהירות על האמת הבאה: ידיד כנה של יהוה אמור להפוך לידיד כנה של הידידים והידידות של אדם-אל; מאחר שידידות הדוקה (ולא ערמומית,161) אנוכית או בשביל כסף) מביאה את כל הנפשות והלבבות של ידידים אל תוך נפש אחת ולב אחד162). אם כן, אסור לידידים של יהוה או ישוע המשיח להתחלק מבחינה אתנית או להתחלק לשבטים, אשר מתוכם הם נבחרו לעצב את החברה שלו. כלומר אל להם להתחלק ליהודים, בני ישראל, יוונים, גרמנים, צרפתים וסינים וכו'; משום שכולם ידידים ואחים של הידיד האחד שלהם ואבא ישוע המשיח או יהוה או שדי או אדני. הם צריכים למנוע חלוקה מסוג כלשהו משום שהשטן משמיד את המלכות הארצית של יהוה באמצעות חלוקה. לאור מכתבך אליי אני רוצה גם לומר לך חדשות שלא-תאמנה, "מי שמשתמש במילה כללית אלהים, או המאמין ונשבע בשם של אל עליון בלתי ידוע או דמיוני הוא משרת של השטן ולא של יהוה". אם יהודים קוראים לאלהים בדרך זו הם קהל השטן, ולא העם של יהוה. מדוע? אתה הוא זה שצריך לענות על השאלה הזו משום שבדעה שלך (היהודייה) ייתכן כי אין זו האמת. אני תוהה כמה זמן ייקח לך להתאושש ממוות תלמודי. אני מכיר יהודי אשר מתאושש מטירוף שטני או יהודי ונוצרי163) במשך 40 שנה.

161) הושיע אותנו מן האחד הרשע.
162) הושע אותנו מן האחד הרשע.
163) או הם אינם יודעים את אלהים שלהם.

לסיכום, אני מברך אותך עם שני השמות של אלהים שלי: האחד החדש - ישוע המשיח, והאחד הישן – יהוה. בה-בעת אני מתחנן אליו לקחת אותך מן השטן בהקדם האפשרי בעזרת האמצעים האלוהיים שלו ועם כוח החוכמה שלו!

אני מצפה לתשובתך בתקווה להפוך לידידים כנים ובלתי נפרדים עמך לנצח נצחים תחת יהוה! אמן.

XXI.
זעקת יהודי הנרדף בידי נוצרים והוא סובל מרעב ומקור

אחים יהודים או כל אדוני העולם היהודי השטני164), הלבושים זהב ואבנים יקרות ורווים הנאה ממוסיקת התזמורת וזיקוקים רבים האם תרצו לאהוב אותי כפי שאלהים ציווה אותנו בחוק סיני שלו? ויקרא יט:יח; מרקוס יב:ל; אל הגלטיים ה:יד.

164) ס”ש ב:ט; ג:ט.

זעקת נוצרי בו מתעללים נוצרים ומנצלים אותו והוא סובל מרעב ומקור

אחים נוצרים או כל אדוני העולם הנוצרי החשוך165), הלבושים זהב ואבנים יקרות166) ורווים הנאה ממוסיקת התזמורת ונהנים מחגיגות האם תרצו לאהוב אותי כפי שאלהים ציווה אותנו במצווה שלו בירושלים? יוחנן יג:לד, לה; טו:יב:יד; א' ליוחנן ג:כג, י:טו-טז; ב:ט-יא; ס”ש ב:ד; ג:ט; א' אל הקורינתיים יג:א-ח; מתי ה:כב.

165) ישעיהו ס:ב; ס”ש טז:י; ב’ אל טימותיוס ה:ו; ס”ש ט:כ, כא.
166) ס”ש יז:ד.

תשובתם של כל הפקידים והאנשים העשירים מדתות שונות לתחינות שלעיל

לא, נוכלים ועצלנים, התחינות המרדניות והסוציאליסטיות שלכם לא יגרמו לנו, אצילים ומלומדים ונהנים מתענוגות הממון של העולם, לשנות את דרך החיים שלנו ולהפוך לידידים עם האספסוף העני ביותר לאור המצוות של אדם-אל: מאחר שאיננו יודעים אף בן-תמותה אשר שמר או יכול לשמור אותם מאחר והסוגיה, "מי מלך, נסיך, גנרל, אדון, בעל אחוזה, איש עשיר, חייל, איכר או עבד, מנקה ארובות, מנהל-כלביה, נוכל, רועה חזירים167), אפיפיור, קרדינל, פטריארך, מטרופוליטן, בישוף, ארכיבישוף, כומר, דיקן, אחראי, רועה קהילה, רב ומחולל פלאות קדוש צריך להחשיב כרעהו"168) עדיין לא נפתרה.

167) או רועה כלבים. ס”ש כב:טו; ט:כ, כא.
168) אכן, אנשים שטניים לא פתרו את הסוגיה הזו עדיין.

XXII.
הגנה על אלהים שלי יהוה169) מפני חילול-הקודש השטני הזה

תאולוגים ופרשני-תלמוד מהוללים או אדונים של חושך שטני, ברבריות, שעבוד, שפיכות דם וסבל נוסף אני מפציר בכם בשם אלהים הצלוב שלי יהוה ובה-בעת מצווה עליכם בחומרה לומר לציבור הכללי שאינכם מסכימים עם תשובת אנשים עשירים170) ופקידים לתחינות שלעיל כך שכל המלכים, האומות והשבטים (המכוסים בחושך השטני) יוכלו סופסוף להבין את הצווים עושי-השלום הללו171) שניתנו על-ידי מלך המלכים ואלהי האלהים172) וישימו קץ לכל האמונות המעוניינות-בעצמן המובילות למוות, מחלוקות, שנאה, עוינות, מרידות, רציחות, פיצוצים, הצתות, מעילה, שעבוד, מלחמות וסבל נוסף עבור כל שוכני הארץ והים למשך 1000 שנה, וכך שנבואות בישעיהו ב:ד; יא:ו-ט; ס:ג; מלאכי ד:ג; ס"ש כ:ד-ז תתקיימנה.

169) ס”ש יד:יג; ב:ג.
170) ועם עצמכם.
171) או מצוות.
172) דברים י:יז; ס”ש יט:ו; א:ה; תהלים קלה:ב.

XXIII.
בחינה לאיש הרוצה להצטרף לאחוות אחי נביאים וידידי מלאכים או החברה של האנשים האלמותיים

השאלה הראשונה": האם אתה רוצה לקבל אלמוות מבלי למות כמו חנוך, אליהו ו-144,000 בני ישראל של הברית החדשה או לקבל אותה אחרי המוות?

התשובה: מאחר שאלהים שלנו לא ברא מוות ואינו רוצה שאנשים ימותו טבעי למדי שגם אני שונא את המוות. מסיבה זו ארצה לקבל אלמוות מבלי למות כמו אותם אנשים. אך מאחר שהידידים הנאמנים שלו נועדו לחוות רדיפות ועינויים עד מוות בידי נוצרים אורתודוקסים אכזריים ויהודים שטניים על פי הנבואה שלו בס"ש. אני מכניע את חיי לרצון שלו.

השאלה השנייה": איפה אתה חושב שאתה רוצה לגור: בירושלים, באירופה, באסיה, באפריקה, באמריקה או באוסטרליה או אולי אתה רוצה שיהוה ייקח אותך לשמים, לכוכב לכת אחר?

התשובה: אני סומך לגמרי על רצונו של יהוה לבדו לו רק תמיד אחיה עמו ועם ידידיי אפילו אם הייתי צריך לעבור ממקום אחד למשנהו או מכוכב לכת אחד למשנהו.

השאלה השלישית": מדוע אינך רוצה להיות סתגפן, נזיר או מתבודד?

התשובה: משום שחוק סיני כולו ובמיוחד המצווה החדשה שלו ניתנו לנו לחיים חברתיים ולא לכאלה מבודדים כך שנוכל לשרת כדוגמא לאחדות-בין-אחים של אלהים או לאהבה ולקדושה לאחרים או לאומות שטניות. מאחר שחיים בבדידות או חיי נזירות מולידים אנוכיות, אגואיזם, אהבה-עצמית, ישועה-עצמית או אמונה טפלה במקום אחדות-בין-אחים או ידידות הדוקה. מסיבה זו המלך והידיד שלנו173) אינו יכול לשכון בקרב אנשים החיים ללא אחדות-בין-אחים או ידידות המבוססת על המצווה החדשה מאחר שאין זו המלכות שלו של ידידים שווי-ערך החיים בשלום אלא זו המורכבת מפקידים, דרגות, מעמדות, גילדות, הכנת-פצצות והכהונה הקדושה מכל, כלומר, מלכות ההתנשאות, התרברבות, רדיפת בצע, חילות-פרשים, קצינים, מפקדים, מקלות, שוטים, אגרופים, תותחים, נוכלים, מעילה, שפיכות דמים, אינקוויזיציה וברבריות. בקיצור, זו המלכות של הנצרות האכזרית והיהדות השטנית. הבדידות בגן עדן הבלתי-ניתן-לתיאור של יהוה הייתה עינוי אפילו עבור אדם האלמותי; אם אין לך אף אחד לחלוק עמו את מחשבותיך ואת רגשותיך אזי גן העדן יכול להפוך לגיהינום. אלהים שלנו יכול לחיות רק בקרב אנשים השומרים על שוויון חברי174); מאחר שאלהים שלנו הוא שוויון חברי. עקב כך, אין אלמוות בלי אלהים שלנו.

אם כן, כל המתבודדים או הנזירים הם חיות משוגעות משום שגם חיות, אם הן שפויות, חיות בקבוצות, גדלות, מתרבות ונהנות מן החיים ומהטבע עם ברכת אלהים.

173) לוקס יב:ד; יוחנן טו:טו; חכמת שלמה ז:יד, כז, כח; ס”ש ג:כ, כא.
174) ס”ש ג:כ,כא; יוחנן ד:ח.

XXIV.
עצה לישועה וצו קדוש מהשליח הגדול ביותר של יהוה לאדם אשר קרא את הספרים הללו

בן175) אדם, שהולך שולל על-ידי אלהי העולם הזה, אם שני הספרים הללו שכנעו אותך כי אדם-אל יהוה יעניק אלמוות רק לאלה, אשר יזנחו את השטן, את כל הדתות והקהלים שלו, יצטרפו ליהוה ולידידים שלו עם מסירות כנה ויתחילו למלא את הצווים והמעשים שלו בשמחה ובהתלהבות בסייעם לו באופן נטול אנוכיות או ללא פחד לקרוא לאנשים לזנוח את השטן, להפריך את כל הנצרויות האכזריות והיהדות השטנית ובהיותם מוכנים למות מוות בייסורים, אזי לך באופן מידי למקום מבודד176), רד על ברכיך ובנפלך אפיים ארצה בפני השם של יהוה על הכוכב אמור את התפילה הבאה:

"האדם הנצחי האלמותי, אלהים העברי הצלוב יהוה או ישוע המשיח, בנופלי אפיים ארצה בפני כפות הרגליים הקדושות ביותר שלך, אני, אדם חסר ערך177), מתחנן אליך לשים אותי ברשימה של האנשים האלמותיים שלך; ואני נשבע לך כי מעתה ואילך אחשיב רק אותך כאלהים ומושיע ממוות שלי ואני מבטיח לסייע לך להפריך את כל הנצרויות האכזריות והיהדות השטנית ולבסס את המלכות שלך של הברית החדשה, שלום, חירות ושפע בקרב כל האומות ולהפיץ את ההזמנה שלך להפוך לאלמותי הן בקרב היהודים והן בקרב הגויים. אני מוכן178) למות את אותו מוות בייסורים כפי שאתה בעצמך עשית אם השטן ירדוף אותי בזעם. זוהי אמת! אמן".

175) או בת.
176) מתי ו:ו.
177) או אישה חסרת ערך.
178) או מוכנה.

לאחר זאת, נסה לבקר אותי; אם אינך יכול לעשות זאת אזי כתוב לי אודות עצמך; כמו כן יידע אותי כאשר נשאת שבועה ליהוה ואת כתובתך. אם אינך יכול לעשות את הדברים שלעיל אזי רחוץ במים טהורים (זורמים), לבש בגדים נקיים והגש מנחה ליהוה, נדיבה ככל יכולתך או עם האהבה הרבה ביותר שיש לך אליו. מעת זו ואילך חדל לטמא את נפשך ואת גופך באמצעות כל תועבה שהיא, אשר מהווה מכשול גדול בדרכך לאלמוות ולדמיון בינך לבין יהוה – זאת אומרת, אל תאכל בשר חיות אשר יהוה מחשיב כטומאת נפש, אל תשתה שום משקאות משכרים (אפילו בירה), אל תעשן ואל תריח טבק, אל תנבל פיך, אל תזנה ואל תצפה בשום הצגות (תיאטרון) בלתי מוסריות. בקיצור, נסה להיות קדוש179) כמו אלהים בעצמו והידיד שלנו יהוה ונהג על פי 10 הפסקאות והמצווה אודות יום השבת שניתנה בפרקים IV ו-XII.

אם אינך נשוי ואינך יכול להתקיים בלי אישה, אזי בחר עלמה על פי טעמך והאר את עיניה עם האמת האלוהית הזו180). לאחר מכן שניכם צריכים לכרוע ברך בפני השם של יהוה ולתת זה לזו שבועת נאמנות לחייכם הארציים. עליך לפתוח את מכתבך אלי במילים הבאות: המגן הגדול של יהוה הצלוב והידיד היקר אליהו...

כתובתי: אילין, רח' פיסרסקיה מס' 15, מיטבה.

179) ויקרא יא:מד-מז; יט:ב; כ:כו; שמות כב:ל; א' לפטרוס א:טו, י; ב' לפטרוס ב:ט; ג:יד; ס”ש טו:ג; ג:כא.
180) יוחנן יז:יז, יט; אל העברים ב:יא.