Жалпыадамзаттык чындыкты Кабарлоо
Өлбөс өмүргө чакыруу

ЖАРЫЯ Чыгыш менен Батыштын теософия коомдоруна1) жарыя

Ассалоом алейкум!
Бүт дүйнөлүк Чиркөөнү уюштурган кудай момундары!2)

Ааламдын Түркүгү өлбөс-Житпес Адам ЕГОВА - Ыйык Пайгамбарлардын КУДАЙЫ3), Моисей, Илия, Валамм, Будда, Мухаммеддин КУДАЙЫ, менин КУДАЙЫМ, Сенин КУДАЙЫҢ4) - адам баласына чексиз боору ооруп, муну айтканга сөз жетпейт, ушуну билдир деп, жер бетине чилдей таркаган, баскан жолунан адашкан Израилдин эки уругун5) жолго сал, акыл-динге келтир, Шайтандан ажыратып алгын деп жана бул өз атасын тааныбаган иттерге мени тааныт, аларды гейдеңдер6) менен бириктирип, Жаңыосуят-Израил же Жалпыадамзат динине кош, бардык адамдарды, адам аттуунун баарын, Ерусалимдеги Жаңы Сион тоосунда бир миң (1000) жылга курула турган МЕНИН жалпы сыйынуу үйүмө чакыр, үндө деп мага буюрду. АНЫН бул тапшырмасын, буйругун аткарууда, АНЫН бул бүтадамзатка тийешелүү жакшы кабарын силерге, АНЫН Бүткүлдүйнөлүк-Биртуугандык Коомун уюштурган ак жүрөктөргө жана АДАМ-КУДАЙЫНЫН акыйкаты7) жер шарынын кай жеринен кантип, кандай жолдор менен билингенин, көрүнгөнүн көрүп, билип, шыктанган, изилдеген азаматтарга сөзсүз билдирүү мага парз, силер, бул китепти улуу кубаныч8) менен, эч нерсеге карабастан, эч нерседен аянбастан, мүмкүн болушунча ыкчам-тезирээк, бардык тилдерге которгула, оодаргыда, жана Оң менен Солго, айрыкча Батыш менен Чыгышка еврейлерге тараткыла.

1 Же мындай: Дүйнө элдеринин ичиндеги ЕГОВАНЫН айткан-ачкан дегендерин чогулткан, изилдеген коом. ИС. 65-1; 55-5; РИМ. 10-20.
2 Же мындай: Жаны да бир, жүрөгү да бир адамдардын Бүткүл дүйнөлүк Биртуугандык Коому. ДЕЯН. 4-32.
3 К.С. (Книга с Неба) Асмандан Түшкөн Китеп. 22-6. 2М. 6-1...3; 15-3.
4 Же баягы: Ибраим (Авраам)1) аксакалдын үйүнөн чак түштө тамак жеген, анан аны менен кошо барып, Содом шаарын алыстан бирге карап турган, Жакып пайгамбар (Яков)2) менен күрөшкөн, күн түш болгондо Бейиштин багын аралап баратып, - АНДАН дарактын артына3) жашынып калышкан Адам Ата менен Ава Энени (Адам менен Ева) издеп чакырган, сиз менен биздей маңдай-тескей отуруп, адам менен адамдай, жүзмө-жүз, бетме-бет отуруп Муса (Моисей), Ваалам4) Мухаммед, Каин жана Авель5) жана башка Ыйык Пайгамбарлар менен сүйлөшкөн. Еврейлердин лагерине, алар чычкан покторун жерге жашырып, көөмп коюшпагандыктан, жийиркенип келбей койгон6), Саулду7) падыша кылып бир чоң жаңылган, же болбосо эки элди: мусулмандар менен абисиндерди8) Израилге бириктириш үчүн жана жер каймактагандан бери АГА душман Шайтан жана шайтаани христиандар менен салгылашуу үчүн еврейлердин Армагеддонуна (Улуу Салгылашуу) ӨЗҮНҮН боз атчан аскерлери менен өзү да боз ат минип келе турган, же дагы болбосо, баягы чамгарак жыгачка керип, колу-бутунан мык менен кадап, найза менен сайып өлтүрүшкөн9) ОШОЛ экендигин анык билишкенден кийин, көрүшкөндөн кийин, Палестинадагы Израилдин бүт уруктары кара кийип аза тутуша, күтүшө турган, жана Мухаммед Пайгамбарга минтип кайрылган: «О! Мухаммед! МЕН (ЕГОВА) сенин КУДАЙЫҢМЫН. Сен МЕНИ өлгөн жана туулган күнүмдө10) гана көрөсүң. МЕН сенин элиңе11) Ибраимдин (Авраам) эле законун бердим. Бир айырмасы, еврейлер бул законду ээрчишпесин үчүн ишембини жумага алмаштырдым». (Куран. 28-сүрөө).
1) Ошондой эле 75 еврей менен Синай тоосунда да... 2М. 24-1... 11.
2) 1М. 18-1...33; 32-24... 32;
3) 1М. 3-8, 9.
4) 2М. 33-11. 4М. 22-9, 18, 20; 23-3, 4, 16.
5) 1М. 4-9... 14.
6) 5М. 23-12... 14.
7) 1 САМ (Цар) 13-14; 15-11, 35.
8) К.С. Асмандан Түшкөн Китеп, а грек тилинде: Апокалипсис. 19-11... 21; ИС. 19-23... 25.
9) ЗАХ. 12-9... 14; 9-9; 11-12. Ис. 53-3, 4, 7. К.С. 1-18; 22-6, 16;
10) Еврей элинин эсеби боюнча 14-март.
11) Башкача айтканда: Ыйык бата тийген Ысмайылдын (Измаил) тукумдарына. 1М. 17-20; 16-10; 25-16; IКОР. 13-6.
5 Иуда менен Вениаминдин уругу.
6 Еврей калкынан башка калктардын баары Библияда ушинтип аталат
7 1КОР. 13-6.
8 Рим. 15-6.

Жалпы мусулмандарга жарыя

Ыйык-Шайык Ысмайылдын (Измаил) атактуу тукумдары жана дин мусулман эли! Бул керемет китепти улуу сый-урмат менен окугула: Себеп, ЕГОВАНЫН Улуу Элчиси Мухаммед пайгамбар «түндүк жактан келет, түндүк жактан күткүлө» деп силерге айтып калтырып кеткен осуят, бүткүл адам уругуна ава-суудай керектүү Акыйкат ушул эмеспи. ОМИН!

Элдерге жарык нур болом жана иудейлерди эсине келтирем. ,Илия на иврите

I.
Бөрүгө байланган козудай өлүмгө байланган азыркы замандын кудайы Шайтандын достору берген суроолорго Егованын достору берген жооптор. ЯК. 7-4; МАТ. 6-24.

1. Силердин диниңер ким?

- Биздин динибиз, бардык кыбыраган адам үчүн жаралган - Жалпы адамзат дини.

2. А бул динди силерге ким ачкан, ким берген?

- ТҮБӨЛҮКТӨН-ТҮБӨЛҮККӨ ӨЛБӨС ӨМҮРЛҮҮ ЕВРЕЙ ЕГОВА.

3. Ал муну силерге кантип ачты? ӨЗҮБҮ же бирөө аркылуубу?

- Муну билгендин мага да, сага да, баарыбызга пайдасы жок: себеп, ЕГОВАНЫН адамдарды бул динге тарта турган жолдору толуп атат.

4. А бул диндин максаты эмне?

- Бизди ЕГОВАНЫН балдары жана ӨЗҮ9) сыңары өлбөсөмүрлүү кылыш.

5. Демекчи, анда христиандар же бөлөк-салак, бири-бири менен иттей тытышкан диндердеги адамдар өлбөсөмүр алышпайт турбайбы?

- Ооба, алышпайт, Шайтандын өлүмү менен өлүшөт, мындай демекчи, тиричиликтен түбөлүккө жок болушат, себеп дегенде, ар кандай бөлөк-салак, же бири-бири менен иттей тытышып, жүнүн жешкен диндер (же жалпыадамзаттык эмес) Шайтандын ичинен ойлоп чыгарганы, ЕГОВАНЫКЫ10) эмес, ошондуктан ЕГОВА минтип айтып жатпайбы: «Адамзаттын башына түн түштү, же дүйнөнүн падышалары, элдер жана журттар өлө адашты»11), б.а.

9 К.С. (К.С. деген АСМАНДАН ТҮШКӨН КИТЕП (КНИГА С НЕБА), ЖЕ ГРЕК тилинде АПОКАЛИПСИС) 21-7; 3-21; 2-10; 20-4, 6; 14-1...4; 7-9, 13...15; 5М. 32-39; IОАН. 8-51; 17-24; IКОР. 15-29, 32; 2КОР. 1-9; ЛУК. 20-37; ПС. 67 (68)-21; ПРЕМ. 1-18; 15-13;
10 ПРЕМ. 2-23, 24; К.С. 20-15; 6-8; 3-1, 2; МАТ. 8-22; IТИМ. 5-6;
11 ИС. 60-2; К.С. 17-2; 16-10; 18-3, 24; 19-2; 13-8; IIТИМ. 3-1...5;

Дүйнөдөгү бири-бири менен иттей тытышып, жүнүн жешкен кырды-бычак диндер; мейли, 666га бөлүнгөн христан дини, 10го бөлүнгөн Иудей дини болсун же мейли, 6га бөлүнгөн бир кудайлуу мусулман дини, 333кө бөлүнгөн миң кудайлуу будда дини болсун, баарын Шайтан ичинен ойлоп чыгарган, ЕГОВА эмес.

6. Эми бул мага беш колумдай белгилүү болду, таналгыс чындык экендигине көзүм жетти. Акылым жетти. Бул Жалпы адамзат жана Жаныбар тирик динге кириш үчүн эмне кылышым керек?

- Адегенде улуу ыклас, улуу сураныч менен кадимки, Чамгарак Жыгачка Матап, мыкка кадап өлтүрүшкөн, ЕГОВАНЫН же ИСУС ХРИСТОСТУН12) бутуна күн сайын жыгылыңыз. Андан кийин гана ЕГОВАНЫН азыркы Бүткүлдүйнөлүк Элчисинин Жакшы Кабарын жалынып-сыйынып окуп чыгыңыз.

7. А бул Жараткандын Жакшы Кабарынын аты эмне?

- Аты мындайча: «Бүт адамдарды Жалпы адамзат дини менен Өлбөс өмүргө үндөө», а муну окуп чыккандан кийин азыркы учурда ЕГОВАНЫН бул керемет Элчиси аркылуу айткан сөздөрүнө сөзсүз ишенесиз: себеп дегенде, адамдардагы бүт жаңылыштык ушундан чыгып атат, баары шайтандар ишенгендей эле Ыйык Пайгамбарлардын Кудайына Жалпысынан, үстүртөн ишенишет, а бирок жеке ӨЗҮНӨ13) ишенишпейт, жана түшүнүшпөйт, ким, Кудайдын Элчисин укпаса, ал дегениң, ошону жиберген Кудайдын өзүн да укпайт14).

12 ИСУС ХРИСТОС деген ысым менен кадимки ЕГОВАНЫН ӨЗҮН чамгарак жыгачка матап, мык менен кадап өлтүрүшкөн. СМ. ПОСЛАНИЕ ЗАХ. 12-9...14; 9-9; 11-12; ИС. 53; 4-7; К.С. 22-6, 16; 1-18; 3-21;
13 Мисалы: «Баракелде, Асмандан Түшкөн Китепте эмне жазылса, ошону аткарган адам өлбөйт» деп КУДАЙ айтат, а адамдар АГА ишенбей минтип айтышат: «Жок, мындай эмес, паланча-түкүнчө диндин эрежесин сактаган, аткарган адам өлбөйт, өнөт». Баары Кудай дешет, а атын билишпейт, таанышпайт.
14 ЛУК. 10-16; МАТ. 10-40; IОАН. 13-20; IЕР. 26-5; 47-25, 26; 5М. 18-18, 19;

8. А мен, бул Жакшы Кабарчы ЕГОВАНЫН Элчисиби же Шайтандыкыбы, кантип билем?

- ЕГОВАНЫН бул сөздөрүнөн улам: «Чыгыштан15) чыгат, Түндүктөн16) ойготом. Ал бардык элдерге МЕНИН АТЫМДЫ17) жана жалпы адамзат үчүн Акыйкатты (же динди)18) жарыя кылат; бирок, ушундайча жарыя кылат19), анын эл алдында чыгып сүйлөгөнүн, ал турсун, бутуну алддында сынган чырпыктын тырс дегенин эч ким укпайт20). Мен ушул азамат эрди, атуулду гейдеңдерге Жарык нур21) кылдым, иудей элин акылга сала турган чуу кылдым22). Ис. 41-25; 42-6...1; 46-11.

15 Уралдан, (Орол тоосу), Баранчи кыштагынан же Екатеринбург шаарынан.
16 А тагыраак айтканда, Соловецк аралынан.
17 ЕГОВА на иврите (ЕГОВА) 2М. 6-1...3; 15-3, 14; ОС. 12-5, 6;
18 Же болбосо, жалпы адамзатка ылайык Кудай жана философия илими.
19 Керемет.
20 б.а. храмдагы (мечиттеги) столдорду кыйратпай жана храмды базарга айландырган кызыккулактарды таяк менен сабап кубалабайт.
21 Еврей эмес элдерге.
22 б.а. Израилдин дүйнөгө тинтиген-тентиген эки уругуна: себеп, 10 уругу Христос туугандан 700 мурун Салманасар падыша аларды туткунга түшүргөндө эле акыл-эсине келишкен. Ошондо ЕГОВА аларды өзүнө АРСАРЕТКЕ алып кеткен жана Өлбөсөмүрлүү падыша Мельхиседекке ошол жерде Шайтандан сактап, кайтарып турушту буюрган.

Сизге АНЫН ушул китебинен ачык-айкын түшүнүктүү болот, ЕГОВАНЫН бул пайгамбар элчи туурасында алдын-ала айтканы айткандай, дегени дегендей келди: б.а. ал Өлбөсөмүр жана Жалпыадамзат динине үндөгөн ЖАРАТКАНДЫН бул үндөөсүн бүткүл дүйнөнүн падышаларына, элдерине, журттарына оозеки эмес, жазуу жүзүндө жарыя кылды. Ал эми ЖАРАТКАНДЫН жалпыадамзат дини жөнүндө алдын-ала айтканын сиз ЕГОВАНЫН төмөнкү сөздөрүнөн улам ачык-айкын билесиз: «МЕНИН АТЫМ Күн Чыгыш менен Күн Батышка тарайт, даңкталат жана эл-элде, жер-жерде МЕНИН АТЫМА сыйынышып-жыгылышып, кансыз (таза) сүрөө-түлөө өткөрүшөт: себеп дегенде, МЕНИН АТЫМДЫ ЕГОВА на иврите гейдендер да даңктаганга-барктаганга мажбур болушат жана Жаңы Сион Тоосундагы миң жылдык МЕНИН ҮЙҮМ (храм) бүт элдердин сыйынган-жыгылган үйү (храмы) болот». МАЛ. 1-11; К.С. 15-4; ИС. 56-7; 2-2...6; МАР. 11-17; К.С. 11-1, 2; Iез. 40...48-гл.

II.
Шайтандын адамдарды туткундап отуруп тукум курут кылыш максатында жер жүзүн жөргөмүштөй тоскон улуттук жана диндик тузак тор тосмолорун бузуш үчүн ЕГОВА жиберген Элчинин эки суроосу:

1. СУРОО: Эй, итче тытышкан 666 христиан дининин же христианчылыктын тозоку тосмолорунун жалган христиандары! ЕГОВА, же силердин тилиңер менен айтканда, ИСУС ХРИСТОС силерге жарыя кылат: «УЛУУ СУРАКТА ким, кандай динде (же кайсы тозоку тосмонун ичинде) болгонун сурабайт, а кимде-ким ЕГОВАГА23) жакшылык кылса, ошол гана түгөнбөгөн узак өмүр же Өлбөсөмүрлүү болот». Кана, АНЫН бул сөздөрүнө силерди ишендирбеген, а кайра силерди ар кандай итке да, битке да чокунган бөтөн-көтөн (антихристианский) топторго, тосмолорго бөлүп, кайра ошол үчүн бириңди-бириңе тытыштырып, талаштырып, жек көргөзүп, өлтүрүп, жалгаштырып, арбаштырып койгон деги ким өзү.

23 МАТ. 25-32...46; АСМАНДАН ТҮШКӨН КИТЕП БОЮНЧА ДА УШУНДАЙ:К.С. 20-13...15; 2-2...4; 21-8; 22-15; IIОАН. 3-10, 15, 16; 2-9...11; IКОР. 13-1...8; ГАЛ. 5-14; МАТ. 5-22; ДЕЯН. 4-32; ЛУК, 14-33;

2. СУРОО: ИУДЕЙ ТУУГАНДАР! Кулак салгыла, Ата-бабаңардын КУДАЙЫ силердин өз билгенин өлсө бербеген, болбогонго ишенген жараксыз жана ташбоор, адамгерчилиги жок эл экениңерди, көзүңөр көр, кулагыңар кер (дүлөй), пешенеси жез, жүрөгү таш, темир кежиге, кыйык эл экениңерди, АЛ жиберген элчи-пайгамбарлардын баарын24) союп өлтүргөнүңөрдү жана АНЫ билбегениңерди кулактандырат, кыскасы: «Түбү, силер Шайтандын элисиңер, ЕГОВАНЫН эли болбой калдыңар», АЛ күнүгө силерге колун сунат, гейдендер менен Жалпыадамзат же Жаңыосуят Израил динине25) кошулгула, МАГА26) кайра келгиле деп силерден суранат 3000 жылдан бери, АНЫН бул сөздөрүнө силерди ишендирбей башыңарды айландырган ким өзү дагы качанкыга дейре мындай өз билгенинен кайтпаган тозоку кыялыңарды, адамзаттан карышкырдай бөлүнүп өзүнчө жашаганыңарды, шайтаани-адамгерчиликсиз ишенимиңерди улантасыңар?

24 Айтса, жана АНЫН ӨЗҮН да... (Китептин башындагы жарыяны кара).
25 бул диндин (закону) эрежеси бир гана сөздөн турат. Ушул сөздү аткаруудан турат. Ал «сүйүү» деген сөз. Б.а. ЕГОВАГА болгон тайбас, бекем сүйүү жана АГА ишенген ар бир адамга достук сүйүү.
26 Iез. 2-3...8; 3-7; ИС. 43-8; 48-4; 45-5; 1-2...4, 13...15; 59-2...15; 65-1, 2 IЕР. 7-24...28; 31-33, (34); К.С. 2-9; 3-9; ЗАХ. 1-3; IЕр. 3-14, 12; IОИЛ. 2-12,13; ОС. 14-2; Iез. 18-31; ИС. 31-6; МАЛ. 1-11; К.С. 15-4 11-1, 2; ИС. 56-7. МАР. 11-17;

III.
Шайтандын уюгуна жана ар бир инквизитор же фанатик27) ыймансызга биздин оозеки берген жооп.

СУРОО: Сиздин диниңиз ким?

ЖООП: Мен ишендим ЖАРАТКАНДЫН бул сөзүнө: «Адамзаттын башына түн түштү же дүйнөнүн падышалары, элдер жана журттар өлө адашты. Ошондуктан мен бул түн түшкөн дүйнөнүн тополоңун чыгарган бир да шайтаани динге кирбейм, кошболуңуз. (прощайте!)»

27 Ыймансыз же Шайтандын досу деп өз дини үчүн башка диндеги адамдарды жек көргөн адам аталат.

IV.
Улуу түндө жарык издегенге жана ар бир ыймандуу адамга же фанатик ыймансыз эмепске биздин оозеки берген жооп.

СУРОО: Сиздин диниңиз ким?

ЖООП: Мен ишендим ЖАРАТКАНДЫН бул сөзүнө: «Бүт падышалар, элдер жана улуттар өлө катуу адашып турушат, төбөңө түн түштү28). Ошондуктан мен бул каргашалуу же шайтаани диндерди таштадым. ЖАРАТКАН ӨЗҮ жиберген бүткүл дүйнөлүк элчи-пайгамбар» азыр жарыя кылган Тирүүлөрдүн динине дилимди бердим.

28 ИС. 60-2; К.С. 16-10; 9-20, 21; 13-8; 17-2; 18-3, 24; 2ТИМ, 3-1...5;

СУРОО: А ЖАРАТКАНДЫН жакшы кабарын кантип, кай жерден уксак болот?

ЖООП: Эч кайдан уга албайсың. Себеп, ал муну бүт падышаларга жана элдерге оозеки эмес, жазуу жүзүндө жарыя кылып жатат, таратып жатат.

СУРОО: Мен анын жазгандарын кантип тапсам болот?

ЖООП: Издесең, табасың! Дагы жакшыраагы ушул сурооңуз менен түз эле Улуу ыклас кылып ЖАРАТКАНГА жалыныңыз, АЛ сизге ӨЗҮНҮН бул Элчисинин жазгандарын жибергенче, ЛУК. 11-9.

Р.С. Анан ошондон кийин дин жөнүндө бир ооз сөз сүйлөбөңүз.

V.
Жер жүзүндөгү жаманчылыктын себеби алтайлык сабатсыз жапайыга да түшүнүктүү.

Шайтан адамдарды Ыйык жазуу Китептерди (Бибель)29) окутуу аркылуу жок кылат. Ошондуктан, кимде-ким ЕГОВА КУДАЙГА келсе, ал сөзсүз АНЫН элчиси-пайгамбары менен бирге болушу керек. Iер. 26-5; 25-4; 7-25, 26; 5М. 18-18, 19; ЛУК. 10-6; IОАН. 13-20; МАТ. 10-40; К.С. 11-3...5; (IОАН. 7-16, 17; 8-42...47;)

29 же орусча айтканда: Книга Священного Писания.

VI.
Жер жүзүндөгү падышалар жөнүндө Жараткандын азыркы Жарыгы - Пайгамбарынын сыйынуусу (молитва).

О, ЖАРАТКАН ЕГОВА! Сенин бул өлгөндү тирилткен тирик жарыгың жер жүзүн башкарган падышалардын бирөө-жарымына тийбейби, тирилтпейби? СЕНИН айтууң боюнча (К.С. 17-2, 12, 13; 18-3, 9;) эгерим, алардын бирөөнү да Шайтандан ажыратып алууга мүмкүн болбосо, кур дегенде падыша тукумдарынан бирөөнү ажыратып калууга мүмкүнбү?

Бирок, Мейли, мен каалагандай болбосун, СЕНИКИ боюнча болсун! ОМИН!

VII.
ЕГОВАНЫН айткандары төп келди.

О, ЖАРАТКАН ЕГОВА! Сенин сөздөрүң акыйкат жана төп келди: «Өлбөсөмүргө үндөгөн МЕНИН бул чакырыгымдан кийин, мындай тикенектүү тар жол менен МАГА келгенди каалаган азаматтар өтө аз болот!» МАТ. 19-23...25; К.С. 14-12, 13; 12-11, 17; 7-9, 13...15;

VIII.
ЕГОВАНЫН жалпыадамзат же жаңыосуят - Израиль дининин тамгасы (символу)

Биздин планетада (жер шарында) тең ата эки Адам-Кудай бар: ЕГОВА30) жана Шайтан (Сатана)31). ЕГОВА Өлбөсөмүрлүү адамдардын гана кудайы32), а Шайтан - өлүмдүн кудайы.

Экөө бири-бирине келишпес душман. 6000 жылдын ичинде33) ЕГОВА Шайтанды жеңет, Жер шарына тополоң кылган көр аңгини кишендейт да, терең орого салат34) (В А...iи). Анан бүткүл элдер жана улуттар үчүн; Ерусалим республикасынын бүткүл дүйнөлүк башкаруусу астында, 1000 жылга35) эркиндик, тынчтык жана бейкутчулуктун заманын орнотот, 1000 жылдан кийин ЕГОВА Шайтанды таптакыр үйүрү менен жок кылат (адамдары менен), азыркыдан миллион эсе чоң, кенен, океан жана деңиздери жок, жаңы Жер жасайт да, өЗҮНҮН өлбөсөмүрлүү адамдары менен 280000 жылга жашай баштайт.

30 5М. 10-17; К.С. 22-6, 16; 1-13...18; 3-12, 21; ДАН. 7-13, 14;
31 2КОР, 4-4; ЛУК. 4-6, 7; ПРЕМ. 2-23, 24; К.С. 12-9; 13-2...8; 2-13;IПАР. 21-1;
32 К.С. 1-18; 3-12, 21; 5М. 32-39; ПС. 67(68)-21; ПРЕМ. 1-13; 16-13; ЛУК. 20-36...38
33 Еврейлердин жыл эсеби боюнча.
34 К.С. 20.
35 1000 жыл бейпил тынчтыкта жана бир динде болгондон кийин Шайтан дагы 111 жылга баягы тири укмуш коркунучтуу электр пушкалары жана эшекке да тил киргизген жакшы-бакшы, керемет поптору, пасторлору жана молдолору бар бешкошкон ар түрдүү чыныгы диндерди ичинен ойлоп чыгарат.

Ал андан кийин дагы тиричиликке алда канча ыңгайлуу жаңы Жер жасайт... Ал уламдан-улам Жерди акыл жеткис керемет кылып жаңылап, жасалгалап, жакшыртып жүрүп отурат жана өлбөсөмүрлүү адамдары менен түбөлүккө жашай беришет. К.С. 21-3.

Асманда жашаган адамдардын (б.а. башка планеталарда жашаган адамдар) колу менен жасалган Ерусалим шаары, асмандан жакшырган-жаңырган Жерге түшүрүлөт, баалуу таштар менен кыздай жасалгаланган, а көчөлөрү болсо, күзгүдөй аппачык алтын менен жабылган, узуну, туурасы, жана бийиктиги 2000 (версть) улуу таш (яшма) дубал менен курчалган, бетинде Израилдин 12 уругунун36) аттары, а маңдайында 12 пайгамбардын (апостолдордун37)) аттары жазылган, чылк берметтен 12 дарбазасы бар, шаардын эң ортосунда ЕГОВАНЫН сарайы бар, а храм деген жана эч курманайт (жертвоприношение) деген болбойт.

36 Бирок, Дан уругунун ордуна - Манасия.
37 Езавелдики боюнча 13 пайгамбар (Апостоль). Деян. 1-25, 26; РИМ. 1-1.

Сарайдын (дворец) астында дайра агып чыгат, бардык көчөлөр менен агат, жээктеринде болсо бир айда бир жолу мөмө берген керемет дарактар өсөт, бул дарактардын мөмөсүн жеген адамдар эч качан карыбайт да, өлбөйт да, кайра түбөлүsккө түгөбөгөн өлбөсөмүр сүрүшөт, эркектер дайыма 34 жашта, аялдар дайыма 16 жашта болушат.

Ерусалимден тышкары 24 падыша башка эл38) жашайт. Өлүмдөн куткарылган болушса да бул шаардын тышында жашаган элдердин арасында, өлүм болбогону менен, дагы оору болуп турат.

Оорудан айыгыш үчүн алар шаарда жашагандардан баягы кереметтүү дарактардын жалбырактарын сурап жешет. «Элдерге жарык, иудейлерге (еврейлерге) тарык» деген китептеги мен айткан Гимнде бул шаар жөнүндө кеңири жазылган жана К.С. (Асмандан Түшкөн Китептин) 21 жана 22 главаларында.

38 МАТ. 25-33...46.

IX.
Бүткүл дүйнөлүк Керемет Пайгамбар Жараткандын жарыгынан КҮБӨЛҮК

Эмесе, мен дагы Исаи пайгамбар сыңары Асман менен Жерди39) күбөлүккө чакырам, христиандар, еврейлер жана мусулмандар дагы да өз КУДАЙЫН билишпейт, АНЫН Шайтан (Сатана) менен күрөшүн, жана шайтаани христиандар, еврейлер менен болгон күрөшүн, өлбөсөмүрлүү адамдарды, Арсареттеги АНЫН израил падышачылыгын, Жердин чексиз-чексиз жакшырарын-жаңыланаарын таптакыр билишпейт жана ошондой эле верить в БОГА (ЕГОВУ) жана веровать в НЕГО - экөөнүн айырмасы асман менен жердей экендигин түшүнүшпөйт40).

39 ИС. 1-2.
40 МАТ. 11-27; К.С. 3-16, 18; ИС. 1-2...4; 45-5 (29-14); 55-8, 9; ПС.96 (97)-9; ЯК. 2-19.

Эгер кимде-ким ЕГОВАНЫН сөздөрүнө ишенсе, ал киши сөзсүз АНЫН бул диндин биримдигине41) жана Өлбөсөмүргө үндөгөн чакыргын угат42), анда, сен ЕГОВАНЫН досу43) жана менин досум болгун, АГА жардам бер, бул жерде жок, улуу, жакшы кабарын колуң менен көчүр, колуңдан келсе басмага бас, башка тилдерге котор, элге-журтка тарат, айрыкча жалпыадамзаттын маданияты, илим-билиминен таалим алып адам болушкан (университеттик илим-билими бар) адамдар окушсун.

Эгер кимде-ким ЕГОВАГА ишенбей, башка бирөөгө минтип айтса: «Бул калп, элдер жана падышалар (же Ротшильддер) адашышкан жок. Себеп, биздин динибиз - акыйкат дин44), демек, биз каяктагы бир ЕГОВАНЫ, анын бүткүл дүйнөгө жарык жана тамга (символ) болгон элчисин укпайбыз, бардык элдер биздин динди кабыл алыш керек», ким ушинтип айтса, ЕГОВАГА заарын чачса, айтып коеюн, көрүңдү каза бер, ошого өзүң түшөсүң! Эй бул акыйкат! ОМИН.

1М. 7-41; ИС. 37-4, 7-17, 23, 24, 36, 38; IEP. 36-14...25, 30, 31, 39-7;

41 К.С. 3-22.
42 ЕФ. 4-13; МАЛ. 1-11; К.С. 15-4;
43 ЛУК. 12-4; IОАН 15-15; ЯК. 2-23;
44 орусча айтканда: же, православная, правоверная.

X.
Егованын бул жакшы кабарын дайыма эсте сакташ үчүн кыскача Кайталоо

1. 6000 жылдын аягында дүйнө элдеринин баары чамгаракта (кресть) маталган, мык менен кагылган, найза менен сайылган еврей ЕГОВА же ИСУС ХРИСТОС - өлбөсөмүрлүү адамдардын КУДАЙЫ, а гейден Шайтан (Сатана) - өлүмдүн кудайы экендигин даана билишет.

2. Жана качан Шайтан (Сатана) терең орго-көргө көмүлгөндөн кийин, ЕГОВАНЫН Жаңы Сион тоосундагы храмы (мечити) бүткүл элдердин сыйына турган храмы (мечити) болот.

3. Анан ушундай бир дин, бир дил аркылуу Жер шарында ар кандай улуттук жана диндик жек көрүүлөр жок болот, бардык адамдардын ортосунда 1000 жылга, ЕГОВА, жалпы бир туугандык сүйүү, тынчтык, эркиндик, кубаныч жана бейпил заман орнотот.

4. ЕГОВА адамды бир гана ушул Бейкут-бейпил дин үчүн жан аябаган туруктуулугу, АНЫН досторун өмүр бою өз жанындай, өз канындай көргөндүгү жана АНЫН элчисине (пайгамбарына) ишенгендиги үчүн өлбөсөмүрлүү кылат, ОМИН.

XI.
ЭСКЕРТҮҮ

Эй, адамзаты туугандар! Ар неме ар кандай шайтаани диндерди, мага десе, ыйык-жарык периштелерден жазылып калсын, тезирээк таштагыла, мен силерге ЕГОВАНЫН ӨЗҮНҮН өз оозу менен айткан сөздөрүн жарыя кылам: «Бардык бул Бейкут-бейпил (Миротворной религии) динге каршылык кылгандар, же болбосо, Өзүнүн жырткычтыгынан45) жана кой терисин кийген карышкырдыгынан46) айрылгысы келбегендер, ыйык Периштелер менен АНЫН алдында кайнаган отко түшөт да түбөлүккө чыкпайт, алардын азабынан күнү да, түнү да, тынымы да болбойт47) , ал эми Жалпыадамзат же Жаңы осуят - Израил динине кошулгандар ЖАРАТКАНДЫН бадары деп аталышат жана бардык Ыйык Пайгамбарлар менен 144000 жаңы осуят израилдиктердей эле өлбөсөмүрлүү болушат. Эй, бул карандай чындык»! Омин.

45 б.а. үстөмдүктөн, өлтүргөн-сойгондон, талоончулук-сүткорлуктан же ыймансыз, адамгерчиликсиз жидовчулардын (жидовского) уюмунан.
46 б.а. тозоку-душмандыктан жана кан төккөндөн башканы билбеген христианчылыктан же Шайтан 11 кылымда эле Ориген менен Папий аркылуу жазган жана кийин анын чиркөөлөрү (соборы) тарабынан толукталган Библия (мракотворный) менен евангелиеден (перегородотворного).
47 К.С. 14-9...11; 19-2, 3; 20-15; 21-8; 22-15; ИС. 65-15; 66-17...24. Эми ушул айтылган сөздөрдөн эле түшүнбөйсүңөрбү, Шайтан силерди Христостун азабын, атын кошо сатып алдап жатпайбы...

ЕГОВАНЫН Жалпыадамзаты дининин тили жөнүндө

ЕГОВА бул өзүнүн жан тирилткен жакшы кабарын орус тилинде (же өзү) айткандай, «иудейлерге чоочун тилде»48) жарыялоону каалады. Бул факт муну билдирет: АЛ бардык тилдердин ичинен орус тлин эң ыйык тил кылгандыгын билдирет. Демек, Жалпыадамзаты динин кабыл алган адамдардын баары, жана жаңыосуят иудейлер да орус тилин суудай билиш керек.

48 Эң жөнөкөй элдик карапайым же түшүнүктүү сөздөр менен, бирок иудейлер баары бир угушпайт АНЫ. ИС. 28-11...13.

Ким бул тилди билбесе, мага немис, француз, же поляк тилдеринде жазышса болот. Аллилуя! Омин. К.С. 3-14.

Чамгаракка маталган, мык менен кадалган ЕГОВА үчүн күрөшкөн баатыр же 666 тозоку христиандардын жана шайтаани иудейлердин тосмолорун талкалаган, ЕГОВАНЫН ЫЙЫК Пайгамбарларына бир туууган жана Периштелерине жолдош, ПАДЫШАЛАРДЫН-ПАДЫШАСЫНЫН замбиреги, Генералиисмус, АНЫН АТАСЫНЫН49) Цариерейи, элдерге жарык, еврейлерге тарых (эс-учуна келтирген), кыскача айтканда: бул планетага ЕГОВАНЫН амири менен эми келген укмуштун укмушу, кереметтин керемети, Илия на иврите

49 К.С. 1-6 22-9.

XII.
Менин иудейлерге өзгөчө эскертүүм

Эй, 3000 жылдан бери ЕГОВАГА баш ийбеген же Шайтан менен киндиктеш иудейлер! Силер ЕГОВАНЫН бардык элчилерин укпагандай эле, мени да уккуңар жок, а кайра шайтаани Уюмуңарды (Allianse) угууну биротоло чечтиңер. Эмесе, муну дагы бир жолу билип алгыла, кимде-ким азыр Жаңыосуят Израил же Бейкут-бейпил Жалпыадамзат динине, мага кошулбаса, ал Кунавиндегидей өлтүрүлөт, же Бердичеводогудай өрттөлөт, же динамит менен жардырылат, же ачкадан азап менен өлтүрүлөт. Эй, бул чындык!

Мен муну АНЫН ЫСМЫ менен бекитемин ЕГОВА на иврите
Омин.