Жалпыадамзаттык чындыкты Кабарлоо
Өлбөс өмүргө чакыруу

ТЫНЧТЫК ЖАНА СҮЙҮҮ КУДАЙЫ1) ѢГОВАДАН ЖАНА ЭЛЧИСИНЕН (ПАЙГАМБАРЫНАН) БУЛ ТОЗООКУ ТОЗ-ТОПОЛОҢУ ЧЫККАН ДҮЙНѲГѲ ЭКИНЧИ ЧАКЫРЫК

Кимди диндерге (динчилик) уруучурук бѳлүнүп-жарылуу, ѳз кашаасын кайтарган каарду дѳбѳткѳ2) айланта элек болсо жана жүрѳгүндѳ Кудайдын бардык адам затка болгон сүйүүсүнүн учкунун3) сезсе; анда сен ѢГОВАнын бул сѳздѳрүнѳ ишен4); Бүт падышалар, элдер, уруулар жаңылыштыкта, жер бетиндеги кургактык менен деңиздеги жашаган бардык тирүү жандын азап-тозок кыйынчылыкка калышы ѳлүм менен кастыктын кудайы Шайтан бардык адамзатты ар кыл диндерге жана урууларга бѳлүп коюусунан чыгып жатат; жакында Шайтан туңгуюктан чыныгы бир христиан динин чыгарат, анысы ѳзүнүнүн тагын баягы ѢГОВА ѳлтүрүлгѳн (где был распят) шаарга орнотот да коркунучтуу кыйноолор менен бардык адамдарды ѳзүнүнүн тозооку бийлигине тирүүлѳй окко жем кылууга тарта баштайт; ѳзгѳчѳ алаамат кыргын Түрк империясында, Балкан жарым аралында, Ерусалимде жана Кавказда5) орун алат.

1) 1Иоан 4-16.
2) К.С. 22-15; деген (книга с Неба), "Асмандан түшкѳн китеп", Ыйык Пайгамбарлардын Кудайы ѢГОВА бул Китепти Асмандан ѳзүнүнүн периштеси аркылуу 62-жылы Христос Туулгандан (по Р.Х.), жерге жиберген же Ерусалимдин кыйрашына 11 жыл калганда, грек тилинде "Апокалипсись", деп аталат.
3) Адамдарга эле эмес жан-жаныбарларга да.
4) Эгер Шайтан тыйуу салбаса, дүйнѳгѳ кѳз салсан ѢГОВАнын сѳзү акыйкат экенине кѳзүң жетет.
5) К.С.11-7, 8; 17-2, 3; 14-20; 16-10; 12-9; Ис.60-2 жана таап оку дин бузар ("Разрушитель всех вѣрь") Кудайдын китебин.

ОШОНДУКТАН,

Менин сага айтаар кеңешим; эгер сен бул мен аркылуу айтылган ѢГОВАнын чакырыгына ишенсең, анан алоолонгон от орого (тозокко) түшүп, түбѳлүк ѳлүм менен жок болбоюн десең6), анда бардык кашааларды (диндерди)7) токтоосуз ташта , ѢГОВАга кошул, анан эч нерсеңди аябай керек болсо жаныңды да, АГА жардам бер, Жер жүзүндѳгү ойлонулуп табылган касташып-каршылашкан ѳлүмгѳ алып баруучу динди талкалоого, жана бардык адамдарды дене-турпаты менен ѳлбѳс-ѳмүргѳ, бүткүл дүйнѳлүк бир тууган сүйүүгѳ жана Пайгамбарларга тууган жана Периштелерге жолдош8) бирдиктүү тирилтүүчү Динге жана Ал Ерусалимде кура турган жаңы Сион тоосундагы 1000 жылдык жалпы Сыйынуу уйунѳ чакыр9). Эй бул Акыйкат! Аминь.

Элдерге жарык жана Иудейлерди жолго салуучу10) же дин бузар11),Илия на ивритеИлия

6) К.С.14-9, 11; 19-2, 3; 20-15; 21-8; 14-20; 16-10; 12-12; Ис.60-2.
7) Мага десе Периштелер жазса да.
8) К.С.22-9, 17; 1-3.
9) Мар. 11-17; Ис.56-7; 2-2, 3; Иоз. 40-48 (главалар); Зах.14-16...21; К.С.11-1, 2; Мал.1-11; Еф.4-13.
10) Иудейлерге эс акылына келтирген, жолго салуучу деген мааниде. Ис.41-25; 42-6...1.
11) Бардык шайтаани диндерди кыйраткан деген мааниде. Дан.2-34, 45, 44.